Rregullore

RREGULLORE

Partia Socialiste e Shqipërisë (këtu e më poshtë referuar ‘PSSH’ ose ‘ne’) është një organizatë politike e pavarur dhe e hapur që bashkon mbi baza vullnetare shtetas shqiptarë brenda e jashtë atdheut, si dhe shtetas të huaj me banim në Shqipëri të cilët shprehin vullnetin për të aderuar në rradhët e saj.

PSSH ndjek objektiva politikë në përputhje me Programin dhe Statutin e saj përmes të cilëve synon:

• Mbrojtjen dhe promovimin e vlerave e të interesave kombëtare, të parimeve të socialdemokracisë moderne dhe të konsolidimit të shtetit të së drejtës;

• Mbështetjen dhe zhvillimin e pronës private si bazë e ekonomisë së tregut, shprehje e iniciativës së lirë të çdo individi, faktor kryesor për progresin ekonomik të vendit dhe të mirëqënies individuale;

• Mbështetjen e modernizimit të ekonomisë kombëtare, krijimin e një administrate publike qendrore dhe vendore të efektshme në shërbim të qytetarëve dhe konkretizimin e rolit të shtetit si forcë ekuilibruese në shoqëri;

• Përgatitjen dhe mbështetjen e programeve të cilat sigurojnë realizimin e reformës ekonomike dhe sociale, të barazisë sociale të shprehur përmes barazisë së shanseve për të gjithë shtetasit dhe promovimit e afirmimit të vlerave njerëzore;

• Përgatitjen dhe mbështetjen e programeve të mbrojtjes sociale për kategoritë shoqërore të pambrojtura dhe promovimin e solidaritetit njerëzor;

• Promovimin e zhvillimit të arsimit, shkencës, kulturës, sporteve dhe të lirisë e harmonisë së besimeve fetare e të traditave të tyre, si kushte për progresin e përgjithshëm të vendit dhe pasurimin e vlerave shpirtërore të individit dhe të shoqërisë;

• Promovimin e programeve dhe të aktiviteteve që formojnë dhe afirmojnë vlerat dhe potencialet e të rinjve dhe të rejave;

• Promovimin e programeve dhe aktiviteteve që afirmojnë vlerat e gruas dhe krijimin e shanseve të barabarta për përfaqësimin e tyre ;

• Mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të individit, respektimin e të drejtave themelore të individëve që u përkasin pakicave kombëtare apo grupeve të ndryshme shoqërore larg çdo lloj ekstremizmi, racizmi apo diskriminimi;

• Mbështetjen e strategjisë së integrimit të plotë e përfundimtar të Shqipërisë në strukturat euroatlantike;

PSSH e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale si çështje të një rëndësie të veçantë, ndaj është e përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’, Ligji nr 9918 datë 19.05.2008 ‘Për Komunikimet Elektronike dhe Postare’, si dhe aktet e tjera nënligjore në plotësim.

Njëkohësisht, PSSH është e ndërgjegjëshme që përkrahësit e saj kanë nevojë të kenë informacion se si trajtohen të dhënat e tyre personale. Ndaj dhe objekti i kësaj deklarate është për t’ju informuar se si Partia Socialiste e Shqipërisë  administron të dhënat tuaja personale.

                                  

ÇFARË TË DHËNASH PËRPUNON PSSH?

PSSH përpunon të dhënat personale të mbështetësve, përkrahësve si dhe anëtarëve të saj, që përfshijnë emër, mbiemër, adresë e-mail-i, vendlindje, datëlindje, gjini, numër telefoni fiks, numër celulari dhe çfarëdo lloj të dhëne tjetër kontakti.

 

QËLLIMI DHE MËNYRA E  PËRDORIMIT TË INFORMACIONEVE  TUAJA

PSSH i mbledh këto të dhëna me qëllim mbështetjen e PSSH, dhënien e kontributit vullnetar, si dhe për të kontaktuar me PSSH.

Këto të dhëna na japin mundësinë që të komunikojmë dhe të zhvillojmë më tej qëllimet dhe objektivat tona.

  • Të dhënat personale që PSSH mbledh nga mbështetësit, përkrahësit, anëtarët e saj, përdoren gjithmonë në përputhje me legjislacionin në fuqi.
  • Të dhënat personale përpunohen në mënyrë të ndershme, të drejtë dhe të ligjshme.
  • Të dhënat personale do të ruhen për aq kohë sa ç’është e nevojshme, sipas qëllimit kryesor të mbledhjes së tyre.
  • Afatet e ruajtjes së të dhënave do të jenë në përputhje të plotë me kuadrin ligjor në fuqi.

 

PËRHAPJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Përhapja e të dhënave personale te të tretët do të bëhet vetëm nëse këto palë janë në shërbim të PSSH dhe veprojnë në përputhje me udhëzimet tona. PSSH nuk i transmeton të dhënat tuaja personale palëve të treta, me përjashtim të rasteve kur është dhënë pëlqimi juaj shprehimisht për një gjë të tillë.

VIZITORËT NË FAQEN TONË TË INTERNETIT

Serveri i PSSH njeh adresën-IP të vizitorit dhe në këtë mënyrë regjistron të dhënat rreth përdorimit të sitit të PSSH. Të dhënat tuaja personale që mblidhen nëpërmjet sitit të internetit të Partisë Socialiste të Shqipërisë, përpunohen me qëllim që ato të mblidhen, në përputhje të plotë me kuadrin ligjor dhe këtë deklaratë të privatësisë. Asnjë e dhënë personale nuk do të mblidhet nga Parta Socialiste e Shqipërisë pa pëlqimin e vizitorëve të sitit.

 

KORRIGJIMI DHE FSHIRJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Për të korrigjuar/fshirë të dhënat tuaja personale lutemi të na kontaktoni me shkrim në adresën:

Kontrolluesi

Partia Socialiste e Shqipërisë

Sheshi Austria, Nr. 91, Tiranë, Shqipëri

Numri i telefonit: 2229428

 

PSSH, në zbatim të Ligjit Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’ mbart detyrimin ligjor që në përgjigje të kërkesës tuaj, brenda një afati 30 ditor, të marrë masa për korrigjimin ose fshirjen e mundshme të të dhënave personale. Në disa raste mund jetë e nevojshme që kërkesës me shkrim t’i bashkëngjitet një kopje e një dokumenti të vlefshëm identifikimi.

 

MASAT E SIGURISË NË LIDHJE ME TË DHËNAT PERSONALE

PSSH, e ndërgjegjeshme për rëndësinë dhe sensitivitetin e të dhënave personale, respekton në mënyrë rigoroze masat për sigurinë që parashikohen në Ligjin Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’. Kjo arrihet nëpërmjet përdorimit të teknikave të avancuara dhe moderne për të ruajtur bazat e të dhënave dhe sistemet e saj kompjuterike. Po ashtu, PSSH kujdeset që transferimi dhe regjistrimi i të dhënave të bëhet me masa të plota sigurie në përputhje të plotë me legjislacionin përkatës.

Ky njoftim mbi ruajtjen e privatësisë për të arritur mbrojtjen e të dhënave personale nuk përfshin  lidhjet midis kësaj faqeje dhe faqeve të tjera. Ne ju inkurajojmë të lexoni deklaratat e privatësisë në faqet e tjera të internetit që ju vizitoni, pasi kushtet e këtyre faqeve mund të ndryshojnë nga ato të PSSH.

 

PYETJE APO ANKESA

Me anë të shpjegimit të mësipërm, PSSH shpreson t’ju ketë informuar saktësisht dhe në mënyrë të plotë rreth çështjeve të privatësisë suaj.

Si parti moderne e qendrës së majtë me drejtim europian, PSSH, e cila në veprimtarinë e saj promovon doktrinën socialdemokrate bashkëkohore që mbështetet në parimet e lirisë, të drejtësisë sociale, barazisë së shanseve dhe solidaritetit, angazhohet për ndërtimin në Shqipëri të shtetit ligjor, demokratik dhe social; është e hapur dhe u drejtohet me aktivitetin e vet të gjitha kategorive sociale dhe çdo shtetasi që e konsideron punën dhe krijimin element kryesor të zhvillimit të individit dhe të shoqërisë në tërësi. PSSH vepron në respekt të Kushtetutës, të ligjeve të shtetit të së drejtës dhe të formës parlamentare të qeverisjes për mbrojtjen e sovranitetit kombëtar, rendit dhe drejtësisë. PSSH kontribuon në shprehjen e lirë të vullnetit politik të shtetasve, respektimin e parimeve të demokracisë, pluralizmin politik dhe ndarjes së pushteteve, sigurimin e raporteve të drejta ndërmjet individit, shoqërisë dhe shtetit, dhe si përfundim është gjithmonë aktive dhe e përgjegjëshme në lidhje me shqetësimet e mundshme rreth mbrojtjes së të dhënave tuaja personale.

Nëse keni pyetje, ankesa/kërkesa, ose vërejtje rreth këtyre çështjeve, mos hezitoni që të na kontaktoni në adresën e mëposhtme:

Kontrolluesi

Partia Socilaiste e Shqipërisë

Sheshi Austria, Nr. 91, Tiranë, Shqipëri

Numri i telefonit: 2229428

 

E DREJTA PËR TU ANKUAR

1. Çdo person, që pretendon se i janë shkelur të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm për të dhënat personale, ka të drejtë të ankohet ose të njoftojë komisionerin dhe të kërkojë ndërhyrjen e tij për vënien në vend të së drejtës së shkelur. Pas këtij ankimi, në përputhje me Kodin e Procedurës Civile, subjekti i të dhënave mund të ankohet në gjykatë.

Komisionieri për Mbrojtjen e të dhënave

Rruga “A. Toptani”, Kati II-të.

http://www.kmdp.al

2. Në rast se subjekti i të dhënave ka bërë ankim, kontrolluesi nuk ka të drejtë të ndryshojë të dhënat personale deri në dhënien e vendimit përfundimtar.

 

 

TË TJERA

Kjo rregullore duhet kuptuar në përputhshmëri me Kushtet e Përgjithshme të kësaj faqeje.

Partia Socialiste e Shqipërisë rezervon të drejtën që të ndryshojë apo modifikojë këtë rregullore në çdo moment, në zbatim të çdo ndryshimi të mundshëm të legjislacionit në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë.