Partia Socialiste e Shqipërisë › Blerina Gjylameti

Blerina Gjylameti

Blerina Gjylameti

Sekretar për Koordinimin

“YOU MUST DO THE THINGS YOU THINK YOU CANNOT DO” - Eleanor Roosevelt

Blerina Gjylameti  u lind në Tiranë më 23 Janar 1980 në një familje intelektuale prej 5 anëtarësh dhe që në vegjëli ju mësua që gratë janë të barabarta me burrat dhe se ato mund të arrijnë çdo gjë në jetë.

Pasi përfundoi studimet e mesme në Tiranë, ajo si disa nga moshatarët e saj të dalluar ndoqi studimet në Itali në degën e Ekonomiksit dhe Tregtisë në Universitetin e Salernos.

Kontabileti, Matematika, Ekonomia Politike, Statistika, Marketingu, Makro dhe Mikro ekonomia, Shkencat e Financës, Banking dhe Doktrinat Ekonomike ishin lëndët kryesore që ajo ndoqi dhe për të cilat ishte e apasionuar.

Në përfundim të studimeve ajo vendosi të kontribuojë në vendin dhe saj dhe u kthye në Tiranë ku fitoi konkursin dhe u emërua si pedagoge në lëndët “Menaxhimin Operacional” dhe “Menaxhim Strategjik” në Universitetin Ushtarak “Skënderbej”. Në të njëjtën kohë ajo punonte si asistente pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës pranë Departamentit të Menaxhimit. Duke vijuar edhe në vitin 2008, si pedagoge me kohë të plotë në lëndët e “Menaxhimit Strategjik” dhe “Burimeve Njerëzore” në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, një pozicion të cilin ajo e mbajti deri në vitin 2013 dhe e vazhdoi më tej me kohë të pjeshme.

Duke qenë se njohuritë e fituara nuk ishin kurrë të mjaftueshme për Blerinën, në vitin 2009 ajo përfundoi studimet Master në Studime Ekonomike Europiane në Universitetin e Tiranës dhe në 2017 Znj. Gjylameti përfundoi studimet doktorale PhD pranë Universitetit të Tiranës në fushën ekonomike duke marr  titullin Doktor në Shkenca Ekonomike.

Blerina Gjylameti hyri në politikë në vitin 2012 kur u zgjodh si Kryetare e Forumit të Gruas Socialiste në Tiranë. Ajo synonte të sillte një frymë të re në politikën shqiptare edhe pse shumë skeptikë tentuan të ngadalësojnë në  rrugën e saj, ajo sillte gjithnjë ndërmend thënien e Znj. Roosvelt: “Bëj gjithnjë gjërat që nuk mund të bëhen”.

Në Shtator të 2013, Znj. Gjylameti u përzgjodh si Deputete e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë për Partinë Socialiste, legjislatura VIII dhe anëtare e komisionit parlamentar të Ekonomisë dhe Financës. Gjatë aktivitetit të saj politik Blerina ka qenë anëtare e grupit të punës për programin e ri ekonomik të Partisë Socialiste dhe anëtare e Komisionit Parlamentar për Reformën Territoriale dhe Administrative. Znj. Gjylameti është anëtare e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste prej vitit 2013.

Në Prill 2016, Blerina u përzgjodh si Sekretare e Përgjithshme e Partisë Socialiste për Koordinimin Elektoral dhe më vonë Kryetare e Partisë Socialiste në Tiranë.

Znj. Blerina Gjylameti është e martuar me Z. Kostika Gjylameti dhe kanë së bashku një djalë 10 vjeçar me emrin Joel.

Blerina Gjylameti was born in Tirana on January 23, 1980. She was raised in an intellectual family of 5 where since in a young age, Blerina was taught that women are equal to men and can achieve everything.

After finishing High School in Tirana, she, like some of her bright classmates, followed the studies in Italy for Economics and Commercial at the University of Salerno. The core subjects she studied and were passinate about were Accounting, Mathematics, Political Economy, Statistics, Marketing, Macroeconomics, Microeconomics, Financial Sciences, Financial Mathematics, Technical Banking, Economic Doctrines. Later on she decided to contribute for her country therefore  she returned in Tirana where she was appointed as Assistant Professor on the subjects “Operational Management” and “Strategic Management” in “Skenderbej Military University”. At the same time Blerina worked as an Assistant Professor at theFaculty of Economy, Management Department, University of Tirana. In 2008, Mrs. Gjylameti was appointed as a full time Professor in “Strategic Management” and “Human Resources”, at the Faculty of Economy, University of Tirana a position that she held until 2013 and later on she continued  part-time.

During these years, the knowledge acquired was never enough for Blerina. In  July 2009 she completed her Master Degree in  European Economics Studies at the University of Tirana. Mrs. Gjylameti finished her  PhD studies in 2017  at the University of Tirana in the economic field with the title “Doctor of Phiilosophy in Economic”.

Blerina Gjylameti entered politics in 2012 when she was elected as the Head of the Socialist Woman Forum in Tirana. She was aiming for a new wind of change in the Albanian politics, even though many skeptics tried to slow her path, she was always keeping in mind Mrs. Roosevelts saying “You must do the things you cannot do”

On September 2013, Mrs. Gjylameti was elected Member of the Albanian Parliament of  the Socialist Party, VIII legislature and member of the Parliamentary Committee for Economy and Finances. Along her political activity, Blerina was member of the working group for the new economical program of Socialist Party, and member of the Parliamentary Committee for Territorial and Administrative Reform. Mrs. Gjylameti is member of the Socialist Party National Assembly since 2013.

In April 2016, Blerina Gjylameti was choosen General Secretary of Socialist Party for Electoral Coordination and later on Head of the Socialist Party in Tirana.

Mrs. Blerina Gjylameti is happily married to Kostika Gjylameti and they have 10 year old boy named Joel.

Kontakt: blerina.gjylameti@ps.al
               kordinimi@ps.al

 

 

Ndaje me miqtë: