Partia Socialiste e Shqipërisë › Programi › KËRKIM SHKENCOR I RIGJENERUAR

KËRKIM SHKENCOR I RIGJENERUAR

ANGAZHIMI YNË: Mbështetje kërkimit shkencor duke konsideruar progresin shkencor si paraprirës të zhvillimit shoqëror, ekonomik, kulturor, konsolidimit demokratik dhe pjesë themelore të imazhit të Shqipërisë europiane

ZOTIMET TONA:

 • Krijim i Fondit Kombëtar për Shkencën si burim i financimit të kërkimit shkencor, zbatimit të projekteve dhe rritjes së autonomisë.
 • Kombinim i burimeve publike dhe private në shërbim të financimit të kërkimit shkencor.
 • Mbështetje zhvillimit të shkencës që përfshin subvencionimin e institucioneve akademike e shkencore në funksion të punës kërkimore.
 • Zhvillim i mundësive kërkimore në vend me anë të ripërtëritjes tërësore të hapsirave studimore dhe laboratorëve kërkimorë.
 • Mbështetje Akademisë së Shkencave për t’u kthyer në forcë shtytëse të veprimtarisë kërkimore e shkencore në vend dhe përfaqësuese e denjë e komunitetit shkencor.
 • Ripërtëritje dhe transformim i ambienteve e mundësive për aktivitete kërkimore e studimore të Bibliotekës Kombëtare dhe Arkivit Qendror të Shtetit.
 • Rehabilitim dhe ndërtim i bibliotekave publike në të gjithë bashkitë e komunat ku ato mungojnë.
 • Krijim i Indeksit të Integruar Online të Arkivave e Bibliotekave Shqiptare me qëllim mbështjen dhe lehtësimin e punës kërkimore në vend, studiuesve vendas dhe të huaj.
 • Sigurim i sinergjisë midis zhvillimit shkencor dhe programeve të zhvillimit kombëtar.
 • Demokratizim i drejtimit të instituteve shkencore.
 • Mbështetje forumeve e grupimeve të kërkuesve shkencorë me synim institucionalizimin e ndërhyrjes së tyre në politikat e shtetit për shkencën.
 • Mbështetje sintetizimit e koordinimit të kërkimit shkencor në vend me zhvillimet ndërkombëtare në këtë fushë.
 • Mbështetje bashkëpunimit mes kërkuesve shkencorë vendas dhe të huaj.
 • Mbështetje angazhimit në vend të kërkuesve shkencorë shqiptarë që punojnë në universitetet e huaja, në kuadrin e programeve shtetërore dhe bashkëpunimit efektiv të institucioneve shtetërore me organizatat ndërkombëtare.
 • Garantim i sinergjisë midis zhvillimit të shkencës dhe arsimit.
 • Sigurim i pavarësisë së punës kërkimore dhe përforcim i profilit të kërkuesit shkencor.
 • Vendosje e rregullave të pacënueshme për të gjithë aktorët e sistemit, me synim skualifikimin e mediokritetit dhe mashtrimit në punën shkencore.
 • Sigurim i kualifikimit korrekt dhe transparent të personelit akademik.
Ndaje me miqtë: