Partia Socialiste e Shqipërisë › Programi › MJEDIS I MIRËQEVERISUR

MJEDIS I MIRËQEVERISUR

ANGAZHIMI YNË: Rehabilitim rrënjësor, mbrojtje dhe zhvillim i qëndrueshëm, integruar dhe përgjegjshëm i ambientit

ZOTIMET TONA:

 • Ndalim i derdhjes së ujërave të zeza në dete, liqene dhe lumenj, duke ndërtuar impiantet e përpunimit të ujërave të zeza në të gjitha qendrat urbane të vendit.
 • Ndalim i shfrytëzimit të lumenjve të tejpërdorur për nxjerrjen e inerteve dhe nxitjen e mundësive alternative.
 • Rishikim i konçesioneve për shfrytëzimin e lumenjve dhe lejeve të ndërtimit të hidrocentraleve të vegjël në zonat që mbrohen me ligj dhe ku vlera e tyre natyrore duhet mbrojtur.
 • Informim i rregullt dhe i detajuar i publikut për cilësinë e ujërave të plazheve.
 • Hartim në nivel kombëtar i kadastrës së burimeve dhe rezervave të ujit të pijshëm, si dhe hartim e zbatim i një plani masash për mbrojtjen e tyre.
 • Hartim dhe zbatim i masterplaneve për furnizimin me ujë dhe rrjetin e kanalizimeve të shkarkimit të ujërave.
 • Shfuqizim i menjëhershëm i ligjit për importimin e mbetjeve dhe plehrave.
 • Ndërtim me ritme të përshpejtuara i fushave të depozitimit dhe përpunimit të mbeturinave, duke nisur që nga qytetet e mëdha e deri në nivel komunash.
 • Eliminim sa më i shpejtë i vend-depozitimeve që janë buzë lumenjve.
 • Përcaktim i vend-depozitimeve të përshtatshme për shumicën e qyteteve.
 • Ndërhyrje emergjente për ndërprerjen e zjarreve në vendgrumbullime.
 • Nxitje e përdorimit të lëndëve të para të gjeneruara në vend për industrinë ricikluese e përpunuese.
 • Inkurajim reduktimit të mbetjeve nëpërmjet politikave fiskale e promovimit të politikave konsumatore miqësore me mjedisin.
 • Ndërhyrje konkrete për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme.
 • Fushatë intensive për rritjen ndjeshmërisë ndaj ambientit dhe përfshirjen e brezave të rinj në mirëmenaxhimin dhe zhvillimin e tij.
 • Vendosje e standardeve të rrepta për aktivitetet e ndërtimit.
 • Përmirësim i monitorimit të cilësisë së ajrit.
 • Shtim i sipërfaqeve të gjelbra në zonat urbane dhe përmirësim i pastrimit të pluhurit në këto zona përmes aplikimit të teknologjive të reja.
 • Fushata të fuqishme me donatorë ndërkombëtarë për parandalimin e problemeve mjedisore që kërcënojnë shëndetin e banorëve dhe sensibilizimin e banorëve në këtë aspekt.
 • Stimulim ekonomik i subjekteve private që kontribuojnë në mbrotjen e ambientit dhe nxitjen e ndjeshmërive ambientaliste.
 • Koordinim dhe integrim i planeve të institucioneve shtetërore për mbrotjen e ambientit dhe edukimin e brezave të rinj me ndjeshmëri ndaj ambientit.
 • Miratim i një pakete me akte nënligjore për kontrollin e gjuetisë.
 • Ndalim i mbajtjes në gjendje robërie të kafshëve të egra.
 • Futja e skemave për menaxhimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.
 • Hartim dhe aprovim i një ligji të ri për bimët mjekësore.
 • Rikthejmë pyjet në mushkëri të Shqipërisë përmes:
  • shtimit të sipërfaqes së mbjellë
  • ndalimit efektiv të prerjes së pakontrolluar
  • parandalimit efikas të djegieve stinore
  • shmangies së shfrytëzimit ekstrem
  • ringjallërimit të parqeve dhe zonave të mbrojtura
 • Ngritje e një sistemi aktiv monitorimi për erozionin e tokës si në basenet lumore, ashtu dhe në bregdet.
 • Rritje e sipërfaqeve të mbjella me bimësi dhe sistemim i zonave në rrezik rrëshqitjeje.
 • Rritje e investimeve për mbrotjen nga erozioni.
Ndaje me miqtë: