Partia Socialiste e Shqipërisë › Programi › SHËRBIM PUBLIK EUROPIAN

SHËRBIM PUBLIK EUROPIAN

ANGAZHIMI YNË: Transparencë e plotë në administratën publike, brenda vitit të parë të mandatit qeverisës, në përputhje me parimet e nismës "Partneriteti për Qeverisje të Hapur" (Open Government Partnership)

ZOTIMET TONA:

 • Çdo shpenzim i qeverisë do të jetë transparent dhe do të publikohet online.
 • Çdo dokument publik do të jetë i aksesueshëm.
 • Përsosje e marrëdhënieve me qytetarin përmes dhënies së pandërprerë të informacionit dhe publikimit të tij.
 • Regjistrim i burimeve njerëzore shqiptare, duke përfshirë të gjithë personat e kualifikuar brenda dhe jashtë vendit.
 • Aplikim i parimeve të menaxhimit të burimeve njerëzore, duke u lejuar të gjithë shqiptarëve të interesuar të kontribuojnë sipas aftësisë dhe ekspertizës.
 • Ndryshim rrënjësor i përzgjedhjes dhe promovimit të nëpunësve publikë.
 • Krijim i një sistemi unik dhe të standardizuar të administrimit të punëve publike.
 • Rregullim në mënyrë të detajuar i marrëdhënieve individ–administratë.
 • Aplikim i të gjitha elementeve dhe parimeve të “Qeverisjes së mirë”:
  • pjesëmarrje e publikut në qeverisje;
  • sundim i së drejtës;
  • ligjbërje dhe zbatim efikas;
  • transparencë në vendimmarrje dhe llogaridhënie;
  • shërbim standard për të gjithë;
  • orientim drejt konsensusit social.
 • Rritje e efikasitetit në administrimin e punëve publike dhe transparencës së organeve vendimmarrëse.
 • Ofrim i stimujve që promovojnë profesionalizimin, meritokracinë dhe qëndrueshmërinë në shërbimin publik përmes fondit të posaçëm për administratorët e rinj europianë.
 • Luftë praktikave korruptive dhe vendosje e rregullave të qarta për administrimin e punëve publike, duke krijuar kushtet për audit dhe nxjerrje konkrete të përgjegjësive.
 • Vendosje në parametra bashkëkohorë të matjes dhe përmirësimit të cilësisë së shërbimit.
 • Krijim i rregullave dhe standarde të sjelljes publike mbi bazën e tagrave të nëdorësisë së pronës publike, duke përcaktuar përfundimisht kufijtë ndërmjet pronës publike dhe asaj private.
 • Pronë publike e trajtuar njësoj si prona private në qarkullimin civil, duke rritur përgjegjshmërinë e administratës publike ndaj privatëve dhe publikut.
 • Fuqizim i administratës vendore sipas parimit 'më pak burokraci, më shumë profesionalizëm dhe transparencë'.
 • Rivendosje e parimit të meritokracisë nga niveli qendror deri në atë vendor, duke forcuar kapacitetet profesionale ekzistuese dhe duke punësuar punonjës në bazë të meritës dhe aftësisë në çdo instancë administrative.
 • Përcaktim në mënyrë përfundimtare i llojeve dhe nivelit të shërbimeve që do të ofrojnë pushteti vendor dhe ai qendror.
 • Ndryshim rrënjësor i administrimit të punëve dhe shërbimeve publike.
Ndaje me miqtë: