Partia Socialiste e Shqipërisë › Programi › TURIZËM GJITHËVJETOR DHE MBARËKOMBËTAR

TURIZËM GJITHËVJETOR DHE MBARËKOMBËTAR

ANGAZHIMI YNË: Shqipëria një prej destinacioneve turistike në Ballkan dhe pjesë integrale e ofertës turistike mesdhetare

ZOTIMET TONA

 • Turizmi, një prej tre shtyllave kryesore të ekonomisë kombëtare.
 • Zhvillim i një industrie të qëndrueshme turistike.
 • Themelim i trekëndëshit që na jep avantazh konkurues: trashëgimi kulturore, peisazh natyror dhe mikpritje shqiptare.
 • Mbështetje në këtë trekëndësh për ndërtimin e ofertës turistike “Made in Albania”.
 • Krijim i një oferte tërheqëse që nuk përqëndrohet në muajt e verës, por përfshin të gjithë vitin.
 • Fushatë informimi dhe promovimi për ofertën turistike gjithëvjetore.
 • Zhvillim i turizmit shqiptar mbështetur në 10 pole.
 • Përqëndrim i energjive projektuese, investuese, bashkëpunuese dhe promovuese në 10 polet e zhvillimit të turizmit.
 • Krijim i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, përgjegjëse për planifikimin hapsinor dhe mbrojtjen e territorit të bregdetit.
 • Në bashkërendim me Kosovën, mundësojmë ofertë turistike mbarëshqiptare, duke përfshirë në një rrjet të gjitha burimet turistike të hapsirave shqiptare.
 • Miratim i Masterplanit Kombëtar për Zhvillimin e Turizmit, i cili duhet të orientojë çdo investitor potencial shqiptar apo të huaj.
 • Masterplani Kombëtar për Zhvillimin e Turizmit do të ndërveprojë aktivisht me Planin e Përgjithshëm Kombëtar që në fazën e hartimit.
 • Pajisje e zonave turistike me studime dhe plane afatgjata zhvillimi të qëndrueshëm, brenda vitit të parë të qeverisjes.
 • Implementim i një studimi të integruar për zhvillimin e bregdetit të jugut dhe i një strategjie për konsolidimin dhe densifikimin e zonave turistike.
 • Rishikim i barrës fiskale mbi njësitë akomoduese, me qëllim uljen dhe përafrimin e saj me vendet e tjera të rajonit.
 • Nxitje shkollimit profesional turistik.
 • Krijim i zërave të veçantë dhe progresivë në buxhetin e shtetit për investime në infrastrukturën turistike.

Harmonizim i aktiviteteve kulturore me ofertën turistike gjithëvjetore.

Ndaje me miqtë: