The Socialist Party of Albania

Impakti i projektit (Project Impact)  (Shiko më shumë)


Checklist EMP Rehabilitation activities Albania SAMP AF Tirana FINAL(Download)


Checklist EMP Rehabilitation activities Albania SAMP AF Durres FINAL” (Download)


Checklist EMP Rehabilitation activities Albania SAMP AF Elbasan FINAL(Download)


Checklist EMP for small scale rehabilitation” – “Lista e plote e PMM per rehabilitimet ne shkalle te vogel”(Download)