The Socialist Party of Albania

“BESSY” është një projekt bashkëpunimi ndërkufitar që synon dhënien e një përgjigjieje të përbashkët efektive problemeve të mungesës dhe sigurisë së gjakut të dhuruar, duke respektuar autonomitë dhe identitetet e gjithësecilit.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është ngritja e një rrjeti të qëndrueshëm politikëbërësish, organizatash joqeveritare dhe institucionesh të kujdesit shëndetësor të përfshirë në dhurimin e gjakut dhe në promovimin e gjakut si një e mirë etike për kapital shoqëror në zonën e Adriatikut.

Adresa e web-site e projektit BESSY është

– www.bessyproject.eu

ku mund të informoheni më mirë mbi qëllimin, objektivat, aktivitetet dhe impaktin e projektit.

Dokumenta Bashkëngjitur

– Pershkrim i projektit BEESY.pdf

– Bessy- fletepalosjePDF.pdf


Njoftime

-Ftesë për negocim –

1- pdf

2-pdf 

3-pdf

Noftimi 1

Njoftimi2

Njoftim 3

-Njoftim 4

-Njoftim 5