The Socialist Party of Albania

Raport progresi vjetor SHSSH- 2021


Shkarko Urdhrin


Shkarko Urdhrin


“Fëmijët në përkujdesje të Republikës”

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 11, të ligjit nr.129/2021, “Për statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 76, datë 02.02.2022 “Për përbërjen dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Komisionit Qendror të Statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës” dhe sekretariatit të tij”, njoftohet se anëtarë të këtij Komisioni janë dy përfaqësues nga organizatat jofitimprurëse në fushën e mbrojtjes të të drejtave të fëmijëve ose të drejtave të njeriut.

Ftohen të gjithë organizatat jofitimprurëse, të cilat kanë përvojë në fushën e mbrojtjes të të drejtave të fëmijëve ose të drejtave të njeriut për të paraqitur kandidatin e tyre përfaqësues në këtë Komision.

Dokumentacioni për t’u dorëzuar

 1. Shprehjeje interesi për të paraqitur kandidatin përfaqësues të tyre në Komisionin Qendror të Statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”;
 2. Vendimi i Gjykatës së rrethit përkatës për regjistrimin e OJF-së;
 3. Statuti i OJF-së;
 4. CV e OJF-së (projektet të cilat ka implementuar, aksionet e ndërmarra, si dhe çështjet që ka trajtuar në aktivitetet e kryera etj);
 5. CV e personave që do të jenë përfaqësues (në cilësinë e anëtarit/es së Komisionit Qendror të Statusit “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”);
 6. Dokument që vërteton përzgjedhjen e individit, kandidat për anëtar/e nga organizmi qeverisës i OJF-së (e.g. procesverbali i komitetit drejtues/bordi);
 7. Vërtetim të gjendjes gjyqësore që përfaqësuesi nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë ose në ndjekje penale;
 8. Formular vetëdeklarim që OJF-ja dhe personi nuk janë në kushtet e konfliktit të interesit në përputhje me Ligjin Nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” ;
 9. Deklaratë nga përfaqësuesi i OJF-së  për të marrë përsipër që do të kryejë detyrat si më sipër, në respektim të legjislacionit në fuqi.

Dokumentacioni të dorëzohet deri në datë 09.02.2022 në një zarf të vulosur tek Zyra e Protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Shpallje per OJF


Thirrje për aplikim

Shkarko udhëzuesin


Në zbatim të ligjit Nr. 163/2014 “Për Urdhrin e Punonjësve Social në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Komisioni i Përkohshëm i Urdhrit të Punonjësve Social, sipas vendimit të datës 03.12.2021, shpall Listën e kandidatëve për zgjedhjen e organeve drejtuese të Urdhrit të Punonjësve Socialë të Republikës së Shqipërisë

Lista e 24 kandidateve që do të votohen për përzgjedhjen e 9 anëtarëve të Këshillit Drejtues të Urdhrit të Punonësve Socialë të Republikës së Shqipërisë:

 1. Znj. Lulzime Nezir Gjyriqi
 2. Znj. Sabina Ilmi Belshaku
 3. Znj. Estela Riza Cufo
 4. Znj. Monika Hilmi Pine
 5. Z. Klaudio Jetnor Pulaha
 6. Znj. Marsela Xhevahir Allmuca
 7. Znj. Merita Mark Kaca
 8. Znj. Anisa Fiqiri Subashi
 9. Znj. Migena Gëzim Kokeri
 10. Znj. Izela Vathit Tahsimi
 11. Znj. Marinela Sokrat Sota
 12. Znj. Orjeta Bashkim Hasanaj
 13. Znj. Daniela Fetih Kalaja
 14. Znj.Silvana Neki Dragoti (Malaj)
 15. Z. Ditmir Enver Lita
 16. Znj. Jonila Shuaip Llabani
 17. Znj. Lediona Esat Pata
 18. Znj. Esjurda Naxhi Tallushi
 19. Znj. Julinda Shkëlqim Vokopola
 20. Znj. Anisa Ivzi Dizdari
 21. Z. Arbi Ilir Basho
 22. Znj. Afërdita Osman Mehmeti
 23. Znj. Eridjona Kozma Vallja
 24. Znj. Elma Selim Tërshana 

Lista e 6 kandidateve që do të votohen për përzgjedhjen e Kryetarit të Urdhrit të Punonësve Socialë të Republikës së Shqipërisë:

 1. Znj. Paridjona Pandi Pire
 2. Znj. Arnita Selim Ponari
 3. Znj. Esjurda Naxhi Tallushi
 4. Znj. Migena Hazbi Kapllanaj
 5. Znj. Afërdita Osman Mehmeti
 6. Z. Mirgit Mark Vataj

Asambleja e parë e Urdhri të Punoonjësve Socialë do të organizohet në datën 18 dhjetor 2021. Për vendin dhe orën do të ketë një njoftim dytë në web e MSHMS.

Ftohen të gjithë anëtarët e Asamblese së Urdhirt të Punonjësve Socialë, të regjistruar konform kritereve ligjore, të përcaktuara në Ligjin Nr. 163/2014 “Për Urdhrin e Punonjësve Social në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar të marrin pjesë në procesin e votimit për zgjedhjen e organeve drejtuese, duke mundësuar institucionalizimin e Urdhrit të Punonjësve Social në Republikën e Shqipërisë.


THIRRJE PËR KONKURIM PËR KRYETARIN E URDHRIT TË PUNONJËSVE SOCIALË DHE DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

Në bazë të ligjit nr. 163/2014, “Për Urdhrin e Punonjësve Socialë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Komisioni i Përkohshëm në cilësinë e organit përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve të para,  hap thirrjen për konkurim për Kryetarin e Urdhërit të Punonjësve Socialë.

Ftohen të gjithë të interesuarit të sjellin dokumentat për Kryetar të Urdhrit të Punonjësve Socialë, sipas kritereve të përcaktuara në ligj, pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nga data 3 – 20 Nëntor 2021.

 

Kandidatët duhet të përmbushin këto kritere:

 • të jenë shtetas shqiptarë, rezidentë në Shqipëri;
 • të jenë jo më shumë se në moshën e daljes në pension në momentin e zgjedhjes;
 • të kenë jo më pak se 5 (pesë) vjet përvojë në ushtrimin e profesionit të punonjësit social;
 • të kenë aftësi komunikuese, organizuese dhe drejtuese;
 • të mos jenë marrë ndaj tyre masa ndëshkimore disiplinore në 5 vitet e fundit;
 • të mos jenë dënuar me vendim gjykate, të formës së prerë, për kryerjen e një vepre penale.
 • të kenë përfunduar 2 cikle studimi në Punë Sociale

Kandidatёt duhet tё paraqesin kёto dokumente:

 • Letër motivimi
 • Curriculum vitae
 • Vërtetim për përvojën në profesion. Nevojitet të kenë jo më pak se 5 (pesë) vjet përvojë në ushtrimin e profesionit të punonjësit social.
 • Vërtetim që nuk kanë marrë masa ndëshkimore disiplinore në 5 vitet e fundit;
 • Dëshmi penaliteti

Dokumentet (vërtetim eksperience në punë si dhe mosmarrjes së masës ndëshkimore disiplinore), që kërkohen sipas ligjit për anëtarësimin në Urdhër, të jenë të njehsuara me origjinalin.


THIRRJE PËR KONKURIM PËR ANЁTARЁ TЁ KЁSHILLIT KOMBЁTAR TЁ URDHRIT TË PUNONJËSVE SOCIALË DHE DOKUMENATACIONI I KËRKUAR

Në bazë të ligjit nr. 163/2014, “Për Urdhrin e Punonjësve Socialë në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Përkohshëm në cilësinë e organit përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve të para,  hap thirrjen për konkurim të Anёtarёve të Kёshillit Kombёtar të Urdhrit të Punonjësve Socialë.

Ftohen të gjithë të interesuarit të sjellin dokumentat për anёtarё tё Kёshillit Kombёtar të Urdhrit, pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nga data 3 – 20 Nëntor 2021.

Kandidatët duhet të përmbushin këto kritere:

 • të jenë shtetas shqiptarë, rezidentë në Shqipëri;
 • të kenë jo më pak se 5 (pesë) vjet përvojë në ushtrimin e profesionit të punonjësit social;
 • të mos jenë marrë ndaj tyre masa ndëshkimore disiplinore në 5 vitet e fundit;
 • të mos jenë dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale.
 • të kenë përfunduar 2 cikle studimi në Punë Sociale

Dokumentacioni i kërkuar për kandidatët për 9 Anёtarёt e Kёshillit Kombёtar të Urdhrit të Punonjësve Socialë:

 • Letër motivimi
 • Curriculum vitae
 • Vërtetim për përvojën në profesion. Nevojitet të kenë jo më pak se 5 (pesë) vjet përvojë në ushtrimin e profesionit të punonjësit social.
 • Vërtetim që nuk kanë marrë masa ndëshkimore disiplinore në 5 vitet e fundit;
 • Dëshmi penaliteti

Dokumentet (vërtetim eksperience në punë si dhe mosmarrjes së masës ndëshkimore disiplinore), që kërkohen sipas ligjit për anëtarësimin në Urdhër, të jenë të njehsuara me origjinalin.


FONDI SOCIAL 2022

THIRRJE PËR PROPOZIME

PËR NJËSITË E QEVERISJES VENDORE

Fondi Social për shërbime me bazë komunitare

Shkarko Udhëzuesin

Shkarko Aneksin

Ju njoftojmë se thirrja për aplikime shtyhet deri më datë 13.12.2021


Njoftim datë 23.09.2021

“Afati i Deklarimit të Çmimit të Barnave”

Njoftim – datë 23.09.2021/ Notification date 23.09.2021

Njoftohen të gjithë Mbajtësit e Autorizimit të Tregtimit të barnave, se në zbatim të Ligjit nr. 105/2014, datë. 31.7.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, i ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 645, datë 01.10.2014, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”, i ndryshuar, të deklarojnë çmimet CIF për barnat e importit dhe EXW për barnat e fabrikuara në vend për vitin 2022, brenda datës 31 tetor 2021. Barnat, për të cilat nuk është deklaruar çmim brenda kësaj date, humbasin të drejtën për t’u përfshirë në listën e barnave të rimbursueshme për vitin pasardhës.

Deklarimi i çmimeve duhet të bëhet sipas formatit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Sipas pikës 4 të VKM-së nr. 645, të ndryshuar, deklarimi i bërë në kundërshtim me këtë format nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Çmimit të Barnave.

Shkarko Dokumentin

All Marketing Authorization Holders, are advised that pursuant to the Law No. 105/2014, dated on 31.07.2014, “On medicines and pharmaceutical service”, amended, and the Decision of the Council of Ministers No. 645, dated on 01.10.2014, “On the establishment and functioning of the Commission of Medicine Prices”, amended, to declare the CIF prices of imported medicines and EXW of medicines manufactured in the country for the year 2022, within 31 October 2021. Drugs for which no price has been declared within this date, lose the right to be included in the list of reimbursable drugs for the following year.

The declaration of prices shall be filed according to the format attached to this announcement.

According to section 4 of the Decision of the Council of Ministers No. 645, amended, any declaration submitted in violation of the requirements of this format will not be taken into consideration by the Commission of Drug Prices.

Download Form


RAPORT

 MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE ADRESUAR SHQIPËRISË

NGA KOMITETI I PALËVE

KONVENTËS SË KËSHILLIT TË EVROPËS

PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E DHUNËS NDAJ GRAVE DHE DHUNËS NË FAMILJE

(KONVENTA E STAMBOLLIT)

Shkarko Raportin     Download Report


Blerje Teste te Shpejta per HIV, Hep.C, Hep.B dhe Syphilis” , qe organizon Njesia e Menaxhimit te Programit te Fondit Global.

Shkarko dokument


Njoftim

Blerje Pajisje Mjekësore: Monitor Pacienti Multiparametrik, Defibrilator, Shiringë Elektrike, Stativë i Lëvizshëm infusioni, i rregullueshëm, Karrocë Infermierie, për insitucionet e kujdesit spitalor në vend, në përgjigje të luftës kundër COVID-19”

Shkarko Dokumentin


MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE PUBLIKON VENDET VAKANT PER MJEK SPECIALIST NE SPITALE SI DHE ORARET E PARAQITJES SE KANDIIDATEVE PER PERZGJEDHJEN E VENDIT TE PUNES

Shkarko Dokumentin


KALENDARI PËR LIDHJEN E KONTRATAVE TË SPECIALIZANTËVE QË DO TË NDJEKIN STUDIMET E SPECIALIZIMIT AFATGJATË NË FUSHËN E MJEKËSISË PRANË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË KUOTË E MBULUAR               

Shiko Kalendarin


“Blerje Kite/Reagentë dhe materiale konsumi për pajisjen Ekstraktor QIASYMPHONY për ISHP”  

Shkarko dokumentin


“Blerje Kite-reagent: Teste për matjen e ngarkesës virale të infeksionit HIV, për pajisjen mjekësore që kryen këtë test në Laboratorin e Virologjisë pranë Qendrës Spitalore Universitare  “Nënë Tereza” Tiranë”

Shkarko Dokumentin


THIRRJE PER APLIKIM

e

Për 61 bashkitë

Në zbatim të Ligjit Nr.121/2016 “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, neni 36 parashikon detyrimin e bashkive për ofrimin dhe administrimin e shërbimeve shoqërore.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nëpërmjet buxhetit të saj, mbështet bashkitë me fonde për financimin e shërbimeve komunitare të kujdesit shoqëror, të parashikuara në kuadër të Planeve Sociale Vendore, të miratuara nga Këshillat Bashkiak.

Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, shpall thirrjen për aplikim për financimin e projekteve të ofrimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror në nivel vendor.  Për t’iu ardhur në ndihmë, për mënyrën e paraqitjes së kërkesave për përfitim fondesh, ka hartuar një udhëzues, të cilin do ta bashkëlidhur kësaj thirrje.

Dëshirojmë të theksojmë se propozimet e plota duhet të dorëzohen në dy kopje. Propozimi i plotë duhet të sigurohet gjithashtu në format elektronik (CD-ROM ose disk USB). Formati elektronik duhet të përmbajë të njëjtin propozim si versioni i dorëzuar zyrtarisht.

Propozimet e plota do të pranohen në një zarf të mbyllur me anë të postës së regjistruar, nga data 20.10.2020 deri në datën 15.11.2020 pranë:

 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Rruga Kavajës, nr.1001, Tiranë

Aneksi C Buxheti

UDHEZUES per FS_2021

Ju njoftojmë se thirrja për aplikime shtyhet deri më datë 30.11.2020


Njoftim datë 01.10.2020

“Afati i Deklarimit të Çmimit të Barnave”

Njoftim – datë 01.10.2020/ Notification date 01.10.2020

Njoftohen të gjithë Mbajtësit e Autorizimit të Tregtimit të barnave, se në zbatim të Ligjit nr. 105/2014, datë. 31.7.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, i ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 645, datë 01.10.2014, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”, i ndryshuar, të deklarojnë çmimet CIF për barnat e importit dhe EXW për barnat e fabrikuara në vend për vitin 2021, brenda datës 31 tetor 2020. Barnat, për të cilat nuk është deklaruar çmim brenda kësaj date, humbasin të drejtën për t’u përfshirë në listën e barnave të rimbursueshme për vitin pasardhës.

Deklarimi i çmimeve duhet të bëhet sipas formatit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Sipas pikës 4 të VKM-së nr. 645, të ndryshuar, deklarimi i bërë në kundërshtim me këtë format nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Çmimit të Barnave.

Shkarko Dokumentin

All Marketing Authorization Holders, are advised that pursuant to the Law No. 105/2014, dated on 31.07.2014, “On medicines and pharmaceutical service”, amended, and the Decision of the Council of Ministers No. 645, dated on 01.10.2014, “On the establishment and functioning of the Commission of Medicine Prices”, amended, to declare the CIF prices of imported medicines and EXW of medicines manufactured in the country for the year 2021, within 31 October 2020. Drugs for which no price has been declared within this date, lose the right to be included in the list of reimbursable drugs for the following year.

The declaration of prices shall be filed according to the format attached to this announcement.

According to section 4 of the Decision of the Council of Ministers No. 645, amended, any declaration submitted in violation of the requirements of this format will not be taken into consideration by the Commission of Drug Prices.

Download Form


Njoftim

Rishpallje e procesit te rinovimit te perfaqesuesve te Shoqerise Civile ne Mekanizmin Koordinues Vendor (MKV)

Mekanizmi Koordinues Vendor (MKV) për HIV/AIDS dhe Tuberkuloz është ngritur në 2004 në Shqipëri. Qëllimi i MKV është të sigurojë që burimet e Fondit Global për HIV/AIDS dhe TB të përdoren për të mbështetur një qasje që është nxitëse për vendin, e koordinuar dhe multi-sektoriale, duke përfshirë të gjithë partnerët përkatës.

Në zbatim të Manualit Qeverises të MKV, njoftohet fillimi i procesit të zgjedhjes për rinovimin dhe përfaqësimin vullnetar te shoqërisë civile në këtë mekanizëm.

Per me shume informacion shkarko dokumentacionin me informacionin orientues per aplikimin e te gjithe te interesuarve, si edhe ate te zgjedhjes se perfaqesuesve.

Njoftimi

Letra Prezantuese

Deklaratë Përfaqësimi


Njoftim

Në zbatim të manualit të Mekanizmit Koordinues Vendor (MKV) për rinovimin dhe përfaqësimin e shoqërisë civile në këtë mekanizëm dhe ne perputhje me Urdhërin Nr. 348, Datë 29.05.2020 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, njoftohet fillimi i procesit të zgjedhjes për përfaqësuesit në MKV të:

Persona që jetojnë me HIV/AIDS: 1 anëtar

Pacientë ose ish pacientë me TB (Tuberkuloz) : 1 anëtar

Organizatat përfaqësuese për MSM, PID (përdoruesit intravenozë të drogës), PKS (punonjëset komerciale të seksit) , përfaqësues të Komunitetit Rom:  2 anëtarë

Shoqatat e Profesionistëve të lidhura me HIV/AIDS: 1 anëtar

Shoqatat e Profesionistëve të lidhura me TB: 1 anëtar

Kriteret për Aplikim[1]

Organizata/Shoqata duhet:

 • Të jetë një entitet i ligjshëm, regjistruar në Gjykatë apo institucion tjetër relevant.
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë të deritanishe.
 • Të zotërojë dokumentacion përshkrues së operimit, që përfshin objektivat, antarësinë, mënyrën e qeverisjes, përzgjedhjen e oficerëve, etj.
 • Prova të funksionimit në mënyrë transparente dhe në respektim me ligjin (pagesa e taxave/tatimeve, deklaratat e auditorëve, etj.)
 • Është e dëshirueshme që të punojë dhe ketë eksperiencë në punën në komunitet, zhvillimin social, advokaci, në fushën e shëndetit, të jetë ose të ketë kapacitetin për t’u shtrirë gjeografikisht me anëtare dhe rrjete organizatash në Shqipëri.

Per personat që jetojnë me HIV/AIDS:

 • Të ketë marrë pjesë në aktivitetet e organizuara ne fushen e HIV/AIDS
 • Të mbështesë dhe të ndikojë në shpërndarjen e informacionit për komunitetin e personave qe jetojne me HIV/AIDS
 • Të jetë i/e disponueshëm për komunikim nëpërmjet telefonit ose korrespodencës në internet.

Për  pacientë ose ish pacientë me TB  :

 • Të ketë marrë pjesë në aktivitetet e organizuara për ndërgjegjësimin dhe edukimin e TB
 • Të mbështesë dhe të ndikojë në shpërndarjen e informacionit për pacientët me TB dhe komunitetin
 • Të jetë i/e disponueshëm për komunikim nëpërmjet telefonit ose korrespodencës në internet.

Dokumentacioni për t’u dorëzuar

 1. Letra Prezantuese (modeli bashkangjitur)
 2. Regjistrimi i Institucionit në autoritetet përkatëse (për OJF Vendimi i Gjykatës)
 3. Statuti
 4. Vërtetimi i zyrës së Tatimeve për vitin e kaluar
 5. CV e institucionit
 6. CV e personave që do të jenë përfaqësues (në cilësinë e anëtarit/es dhe zëvendësuesit/es)
 7. Dokument që vërteton përzgjedhjen e dy individëve, kandidat për anëtar/e dhe zëvendësues/e të tij/saj nga organizmi qeverisës i institucionit (e.g. procesverbali i komitetit drejtues/bordi)
 8. Një deklaratë e institucionit që merr përsipër në vazhdimësi të përfaqësojë, zhvillojë dhe komunikojë me grupin përfaqësues (model bashkangjitur).

Dokumentacioni mund të dorëzohet në shqip apo anglisht, ose i kombinuar.

Dokumentacioni të dorëzohet deri në date 3/07/2020 në një zarf të vulosur tek Zyra e Protokollit te Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale.

Procesi i zgjedhjes

Dokumentacioni do të shikohet nga Komiteti i Rinovimit të Anëtarësisë së MKV nga data 6 -8 Korrik 2020. Gjatë kësaj jave, në rast mungese të ndonjë dokumentacioni, sekretariati i MKV do të kontaktojë me institucionet/organizatat. Në përfundim të këtij procesi, Komiteti i Rinovimit të Anëtarësisë do të shpallë kandidatët që plotësojnë kriteret dhe kanë paraqitur korrektësisht dokumentacionin e kërkuar. Njoftimi mbi datën, vendin dhe detaje të procesit do të bëhet përmes kontaktimit me email të institucioneve të cilat do të hyjnë në procesin e zgjedhjes.  Në këtë fazë, deklarata e konfliktit të interesit do t’ju kërkohet kandidatëve për anëtar/zëvendësues (Përfaqësuesit e Shoqërisë Civile në MKV duhet të njihen dhe angazhohen në zbatimin e Politikës së Konfliktit të Interesit , shih Aneksi 5 i Manualit të Rinovimit të MKV dhe Politikave Qeverisëse, Website i  MKV: http://ccm-albania.al/).

Procesi i zgjedhjes do të zhvillohet për secilin specifikë përfaqësimi përmes votimit të fshehtë. Në rast se paraqiten aq kandidatura sa vendet e përcaktuara, automatikisht institucioni/et përzgjidhet/n. Në rast se më shumë institucione kanë shprehur interes, do të zhvillohet procesi i votimit i drejtuar nga sekretariati dhe monitoruar nga Komiteti i Rinovimit të Anëtarësisë (një votë për veten dhe një votë për një nga institucionet e tjera të pranishme). Institucioni/et me votat më të shumta do të zgjidhen si përfaqësues/e në MKV. Për përfaqësimet me të drejtë për dy vende në MKV (për Grupet në Risk), kur të dy të përzgjedhurit kanë konflikt interesi zgjedhjet do të duhet të përsëriten[2]. Po kështu do të ndodhë për të gjitha grupet në rast se ka barazim votash.

Kështu, institucioni i zgjedhur do të shpallet ditën e zgjedhjes, por njohja e procesit dhe rezultateve të zgjedhjes duhet të aprovohen nga MKV.

Shënim i rëndësishëm:

Në përputhje me Manualin e Rinovimit të Anëtarësisë së Mekanizmit Koordinues Vendor dhe Politikave Qeverisëse , Seksioni 1, Seksionet 14 dhe 15 dhe Klauzolat Kalimtare (Paragrafët 43, 44  të Shtojcës 1), personat që janë aktualisht anëtarë të MKV për një periudhë të barabartë ose më tepër se gjashtë (6) vjet, nuk mund të aplikojnë për të qënë anëtarë në mandatin e ri të MKV (2020-2023).

Website i MKV: http://ccm-albania.al/)

[1] Bazuar në Manualin e Rinovimit të Anëtarësisë së Mekanizmit Koordinues Vendor dhe Politikave Qeverisëse, Seksioni 1, Seksionet 14 dhe 15 dhe Klauzolat Kalimtare (Paragrafët 43, 44  të Shtojcës 1)

Website i  MKV: http://ccm-albania.al/

[2] Kriteri i Fondit Global “Jo me tepër se një anëtar brenda grupit përfaqësues duhet të jetë me konflikt interesi”

Letra prezantuese: (Shkarko)

Deklaratë përfaqësimi: (Shkarko)


Publikim

Edukata Antidroge ne Shkolla

Udhezues ndaj dogave per OSHS

Prezantim i Planeve Mesimore mbi Drogat


Publikim

Fleteudhezues: Informacion per perdoruesin

Plaquenil 200mg Tableta te veshura me film

hidroksiklorokine sulfat

Shiko fleteudhdezuesin

Autoriteti Rregullator per Produkte Shendetesore

Permbledhje e Katakteristikave te Produktit

Shiko permbledhjen


THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI

PËR

PROJEKT PROPOZIME NË KUADËR TË GRANTIT TË TRANZICIONIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/AIDS DHE TB

PËR PROGRAMIN

PËRSHKALLËZIMI DHE SIGURIMI I QËNDRUESHMËRISË SË PËRGJIGJES KOMBËTARE NDAJ HIV/AIDS DHE TB TEK POPULLATA VULNERABËL”

Fondi Global për luftën ndaj SIDA-s, Tuberkulozit dhe Malaries, është një mekanizëm financiar që siguron fonde për vendet që mbështesin programet që parandalojnë, trajtojnë dhe kujdesen për njerëzit me HIV dhe AIDS, tuberkuloz dhe malaria.

Qëllimi kryesor i Fondit Global kundër SIDA-s, Tuberkulozit dhe Malaries është të tërheqë, të menaxhojë dhe të shpërndajë burime financiare përmes partneritetit të sektorit publik, shoqërisë civile dhe sektorit privat që do të mundësojë një kontribut të qëndrueshëm dhe të qënësishëm në parandalimin e infeksionit, sëmundjes dhe vdekjeve, duke zvogëluar peshën e HIV/AIDS, TB dhe Malaries, në vendet me të ardhura të ulta.

Si Përfituesi Kryesor (PR) i Grantit të Fondit Global kundër HIV dhe TB në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, do të fillojë zbatimin e programit që ka si synim mbajtjen nën kontroll të epidemisë së HIV dhe TB, në nivelet aktuale të ulta dhe reduktimin e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë si pasojë e HIV/AIDS dhe TB në Shqipëri.

Fokusi i përgjithshëm i Granti të Tranzicionit 2020-2022 të Fondit Global, është në përgatitjen e Shqipërisë për një kalim gradual të përgjigjes kombëtare ndaj HIV, nga një mbështetje financiare e Fondit Global në atë të qëndrueshmen, në burimet kombëtare. Kjo nënkupton një fokus të vazhdueshëm në shërbimet e parandalimit të HIV për popullata kyç (PK), si dhe aktivitetet që adresojnë në mënyrë specifike çështjet e tranzicionit.

Granti ka për qëllim të sigurojë një reagim katalitik dhe të ndërtojë struktura që mbështesin lidhjen midis qeverisë dhe institucioneve kombëtare, duke u fokusuar në qëndrueshmërinë financiare të programeve kombëtare të TB dhe HIV. Programi në mënyrë strategjike përcakton përparësitë dhe ndërhyrjet për të adresuar barrën e sëmundshmërisë së TB dhe HIV në vend, për të siguruar një rritje të identifikimit dhe arritjes së popullatave më të prekura në zonat e zgjedhura; ulje të stigmës dhe diskriminimit; sigurimin e një aksesi të barabartë në shërbimet me cilësi të lartë të parandalimit, trajtimit, kujdesit për HIV dhe TB, me fokus në popullatat kryesore dhe persona të tjerë vulnerabël ndaj HIV.

Si Përfituesi Kryesor (PK) i Grantit të Fondit Global për HIV dhe TB në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kërkon të angazhojë partnerë kombëtarë, të quajtur Nën-Përfituesit (NP), për të zbatuar një pjesë të aktiviteteve të granteve për vitet 2020, 2021, 2022. Angazhimi i partnerëve si NP është thelbësor për zbatimin e suksesshëm të grantit, forcimin e kapaciteteve kombëtare, promovimin e qasjes në vend dhe qëndrueshmërinë afatgjatë të programeve.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Programit (NjMP) fton të gjithë organizatat jo-fitimprurëse (OJF), për zbatimin e aktiviteteve të grantit, sipas Termave të Referencës, të publikuara (në faqen WEB të MSHMS, të MKV). Organizatat e interesuara duhet të ofrojnë informacion që të demostrojnë se ato kanë kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencat e ngjashme, për realizimin e këtyre aktiviteteve.

Shprehja e interesit dhe dokumentacioni i kërkuar, duhet të dorëzohen në adresat e mëposhtme në zarf të mbyllura dhe të vulosura nga aplikuesi, dorazi në Protokollin e Njësisë së Menaxhimit të Programit, si dhe në adresën e emailit me lëndën “Shprehje Interesi – Projekt Propozime në kuadër të grantit të tranzicionit të fondit global për HIV/AIDS dhe TB”, deri më datën 08.05.2020, ora 14:30.

Për më shumë informacion rreth dokumentacionit të kërkuar, mund të kontaktoni në adresën e emailit globalfund.albania@gmail.com.

NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

www.shendetesia.gov.al

www.ccm-albania.al

Adresa: Rruga “Naim Frashëri” Nr.57, Tiranë  

email: globalfund.albania@gmail.com

 

Shkarko “Termat e Referencës” (buxheti)

Shkarko Kriteret për Përzgjedhjen dhe Vlerësimin e Organizatava Nën Përfituese”

Shkarko “Forma e Shprehjes së Interesit”, Aneksi I

Shkarko “Lista e Dokumentacionit”, Aneksi II

Shkarko “Buxheti”


NJOFTIM PER PROKURIM

Prokurimi  “Blerje e barit Metadon 20mg ”

Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global

Metoda e prokurimit: Tender i Hapur

Njoftimi


PUBLIKIM

Kurrikula shkollore për mbrojtjen nga droga

Dëmet e shkaktuara nga abuzimi i drogave dhe masat parandaluese

Aktivitetet e edukimit të përgjithshëm dhe shëndetësor anti-drogë

Edukimi i nxënësve mbi dëmet e përdorimit të drogave dhe masat parandaluese


N J O F T I M

Tiranë, më 30/01/2020

RENDITJA E MJEKËVE SPECIALIZANT ME KONTRATË ME MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE DHE VENDET VAKANTE

Përgjedhja do të kryhet më datë 03 shkurt, 2020 ora 09:00, Salla e Mbledhjeve Kati II-të, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

(Shiko njoftimin)


URDHËR I PËRBASHKËT

 

Nr. 808, datë.31.12.2019

 “PËR

MIRATIMIN E PLANIT TË MASAVE, NË ZBATIM TË PROGRAMIT TË DALJES NGA SKEMA E NDIHMËS EKONOMIKE”)

(Shiko Urdherin)

(Plani i Masave)


N J O F T I M

Tiranë, më 20/01/2020

RENDITJA E MJEKËVE SPECIALIZANT ME KONTRATË ME MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE DHE VENDET VAKANT

Përgjedhja do të kryhet më datë 22 janar, 2020 ora 09:00, Salla e Mbledhjeve Kati II-të, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

SHËNIM: Mjekët specialist të degëve, Psikiatri, Gastrohepatologji & Sëmundje Infekftive nuk kanë dorëzuar ende listën e notave të specializimit. Me dorëzimin e listës së notave të përfundimit të specializimit do të vijohet me shpalljen e renditjes dhe vendeve vakant për degët e sipërcituara.

( Shiko Njoftimin )


N J O F T I M

Tiranë, më 13/01/2020

RENDITJA E MJEKËVE SPECIALIZANT ME KONTRATË ME MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE DHE VENDET VAKANT

SHËNIM: Mjekët specialist të degëve Kardiologji, ORL, Okulistikë, Psikiatri, Gastrohepatologji & Sëmundje Infekftive nuk kanë dorëzuar ende listën e notave të specializimit. Me dorëzimin e listës së notave të përfundimit të specializimit do të vijohet me shpalljen e renditjes dhe vendeve vakant për degët e sipërcituara.

Në datë 14 janar, 2020 në ambjentet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në sallën e mbledhjeve në katin e II-të sipas orareve si vijon do të kryhet përzgjedhja e vendeve vakant të shpallura më datë 10 janar 2020 në faqen zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe në Portalin Mjekë për Shqipërinë.

Përzgjdhja e vendeve vakant do të kryhet në rend zbritës duke filluar nga kandidati me më shumë pikë për të vijuar me kandidatin pasardhës me më pak pikë. Në rastet e kandidatëve me pikë të barabarta renditja për përzgjedhjen e vendit të lirë të punës do të kryhet nëpërmjet shortit.

(Shkarko Njoftimin)


N J O F T I M

Tiranë, më 10/01/2020

RENDITJA E MJEKËVE SPECIALIZANT ME KONTRATË ME MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE DHE VENDET VAKANT

SHËNIM: Mjekët specialist të degëve Kardiologji, ORL, Okulistikë, Psikiatri, Gastrohepatologji & Sëmundje Infekftive nuk kanë dorëzuar ende listën e notave të specializimit. Me dorëzimin e listës së notave të përfundimit të specializimit do të vijohet me shpalljen e renditjes dhe vendeve vakant për degët e sipërcituara.

(Shkarko Njoftimin)


N J O F T I M

Tiranë, më 16/12/2019

NJOFTIM PËR SHPREHJE INTERESI

“PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARËVE PËRFAQËSUES TË ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE/ORGANIZATAVE NË PËRBËRJEN E KËSHILLIT KOMBËTAR TË PACIENTËVE”

(Shkarko Njoftimin)


N J O F T I M

Tiranë, më 04/11/2019

FTESË PËR OFERTË

“Krijimi i një sistemi të integruar të informacionit (web base) për Programin e Parandalimit të Transmetimit të HIV nga nëna tek fëmija në kuadër të Sistemit të Survejancës së HIV/AIDS”

(Shkarko Njoftimin)


N J O F T I M

Tiranë, më 24/10/2019

“Blerje pajisje mjekësore – Mikroskopë LED për laboratorët e dispanserive”

(Shkarko Njoftimin)


Njoftim datë 30.09.2019

“Afati i Deklarimit të Çmimit të Barnave”

Njoftim – datë 30.09.2019/ Notification date 30.09.2019

Njoftohen të gjithë Mbajtësit e Autorizimit të Tregtimit të barnave, se në zbatim të Ligjit nr. 105/2014, datë. 31.7.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, i ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 645, datë 01.10.2014, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”, i ndryshuar, afati i deklarimit të çmimeve CIF për barnat e importit dhe EXW për barnat e fabrikuara në vend për vitin 2020 është deri më 31 tetor 2019.

Deklarimi i çmimeve duhet të bëhet sipas formatit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Sipas pikës 4 të VKM-së nr. 645, të ndryshuar, deklarimi i bërë në kundërshtim me këtë format nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Çmimit të Barnave.

Shkarko Dokumentin

All Marketing Authorization Holders, are advised that pursuant to the Law No. 105/2014, dated on 31.07.2014, “On medicines and pharmaceutical service”, amended, and the Decision of the Council of Ministers No. 645, dated on 01.10.2014, “On the establishment and functioning of the Commission of Medicine Prices”, amended, the deadline for declaring the CIF prices of imported medicines and EXW of medicines manufactured in the country for the year 2020, expires on 31 October 2019.

The declaration of prices shall be filed according to the format attached to this announcement.

According to section 4 of the Decision of the Council of Ministers No. 645, amended, any declaration submitted in violation of the requirements of this format will not be taken into consideration by the Commission of Drug Prices.

Download Form


24 Shtator  2019

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

PËR

 Shërbimin e konsulencës part-time për  “Mbështetjen e  MKV-s  Shqipëri  në forcimin e kapaciteteve të saj për periudhën e Mbikqyrjes dhe të Tranzicionit të Grantit të Fondit Global

Mekanizmi Koordinues Vendor (MKV) për HIV/TB funksionon prej vitit 2004 në Shqipëri.Me Strategjinë e Fondit Global (TGF) për 2017-2022, Mekanizmat e Koordinimit të Vendit (MKV/CCM) luajnë një rol edhe më të rëndësishëm në inkurajimin e vendit për të zbatuar programe të qëndrueshme dhe me përgjegjësi ne mbikqyrjen  dhe planifikimin e proceseve të tranzicionit te Grantit te Fondit Global. Planifikimi i qëndrueshmërisë është një pjesë integrale e rendesishme e cila duhet të merret parasysh gjatë grantit të tranzicionit, si nje nga përgjegjësitë e drejtpërdrejta të MKV-ve. Funksionalitetet e MKV-se shkojnë përtej fokusit të programit të mbështetur nga Fondi Global duke punuar si një autoritet kombëtar koordinues për koordinimin e reagimit kombëtar ndaj HIV / AIDS dhe TB në Shqipëri.

Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Mekanizmit Koordimues Vendor fton të gjithë të interesuarit  për të shprehur interesin për shërbimin e konsulencës “Mbështetjen e MKV-s Shqipëri në forcimin e kapaciteteve të saj për periudhën e Mbikqyrjes dhe të Tranzicionit të Grantit të Fondit Global”

Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve: 05.10.2019

Kohëzgjatja e shërbimit: 3 (tre) muaj.

Orari i punës: me kohë të pjesshme

Aplikimet  të dorëzohen  në adresën e email: manjola.kola2014@gmail.com deri në datë:  05.10.2019  ora 16:30 me titull aplikimi  “Shërbim konsulence për mbështetjen e  MKV Shqipëri  në forcimin e kapaciteteve të saj për periudhën e Mbikqyrjes dhe të Tranzicionit të Grantit të Fondit Global  në Shqipëri

Për cdo informacion shtesë kontaktoni  në email: manjola.kola2014@gmail.com

Lista e dokumenteve

Termat e referencës për shërbimin e kërkuar_ Albania CCM Transition/Oversight Consultant TOR (part-time post) (shkarko)


18.09.2019

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI
PËR

Shërbimin e konsulencës “Hartimi i planit strategjik të komunikimit per HIV/AIDS dhe TB”

NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT

“Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”

Granti ALB C-MoH No 1433

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale po zbaton Programin e Fondit Global për AIDS, Tuberkulosit dhe Malarie, GFATM. Programi i Fondit Global në Shqipëri mbështet aktivitetet në fushat e parandalimit të HIV dhe TB, për forcimin e sistemit shëndetësor në të gjitha nivelet, rritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve dhe ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme për mbështetjen e aktiviteteve në të ardhmen. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Programit fton të gjithë organizatat jofitimprurëse të interesuar për të shprehur interesin për shërbimin e konsulencës “Hartimi i planit strategjik të komunikimit per HIV/AIDS dhe TB”

Afati i fundit i dorëzimit të dokumenteve të kërkuara: 02.10.2019

Kohëzgjatja e shërbimit: 45 ditë pas lidhjes së kontratës

Dokumentet e nevojshme të dorëzohen dorazi në adresën Rr Naim Frasheri Nr 57 Tiranë deri në datën 02.10.2019 orari zyrtar ora 16:30 me titull aplikimi “Shërbim konsulence per “Hartimi i planit strategjik të komunikimit per HIV/AIDS dhe TB”.

Për cdo informacion shtesë kontaktoni në email: globalfund.albania@gmail.com

Lista e dokumenteve

Termat e referencës për shërbimin e kërkuar_Plani strategjik i komunikimit HIV/AIDS&TB (shkarko)
Aneksi 1_ Forma e shprehjes së interesit (shkarko)
Aneksi 2_Dokumentacioni i kërkuar (shkarko)
Kriteret për përzgjedhjen e organizatës jofitimpruëse (shkarko)
Forma e deklarimit për konfliktin e interesave (shkarko)
Formular vetedeklarimi (shkarko)


Publikim

Udhëzues klinik për trajtimin mbajtës me methadone

Shkarko Udhëzuesin

Shkarko Shtojcën


N J O F T I M

“Blerje pajisje mjekësore dhe mallra konsumi për laboratorët mikrobiologjikë dhe pajisje zyre për laboratorin e Institutin e Shëndetit Publik të ndarë në tre lote”

(Shkarko Njoftimin)


N J O F T I M

Lënda e prokurimit:  “Blerje pajisje mjekësore DNA Sequencier dhe testeve që do të përdoren nga kjo pajisje, për matjen e rezistencës ndaj trajtimit tek personat që jetojnë me HIV”

(Shkarko Njoftimin)


N J O F T I M

Lënda e prokurimit:  “Blerje materiale dhe pajisje trajnimi për Universitetin e Mjekësisë”

(Shkarko Njoftimin)


N J O F T I M

Lënda e prokurimit:  “Blerje të pajisjeve informatike për zyrën kërkimore dhe të projekteve pranë Fakultetit të Mjekësisë”

(Shkarko Njoftimin)


N J O F T I M

Lënda e prokurimit:  “Blerje Tuberkulinë Test

(Shkarko Njoftimin)


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI
PËR 

SHËRBIMIN E KRYERJES SË STUDIMIT  “ SURVEJANCA  E  INTEGRUAR BIOLOGJIKE DHE E SJELLJES  TEK POPULLATAT VULNERABLE NË SHQIPËRI “

NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT

“Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”

Granti ALB C-MoH  No 1433

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  po zbaton Programin e Fondit Global për AIDS, Tuberkulosit dhe Malarie.Programi i Fondit Global në Shqipëri mbështet aktivitetet në fushat e parandalimit të HIV dhe TB, për forcimin e sistemit shëndetësor në të gjitha nivelet, rritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve dhe ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme për mbështetjen e aktiviteteve në të ardhmen. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Programit fton të gjithë organizatat jofitimprurëse të interesuar për të shprehur interesin për shërbimin e kryerjes së studimit në njërën nga fushat e mëposhtëme:

1-      Survejanca e  integruar biologjike dhe e  sjelljes tek përdoruesit e drogave me injektim në Shqipëri.

2-      Survejanca e  integruar biologjike dhe e sjelljes tek meshkujt që kryejnë seks me meshkuj, punëtoret e seksit (femra) dhe të burgosurit  në Shqipëri.   

Afati i fundit i dorëzimit të dokumenteve të kërkuara: 10.07.2019

Dokumentet e nevojshme të dorëzohen dorazi pranë Njësisë së Menaxhimit te Programit  në adresën Rr Naim Frasheri Nr 57 Tiranë deri në datën  10.07.2019  orari zyrtar ora 16:30  me titull aplikimi  “Survejanca e  integruar biologjike dhe e  sjelljes tek përdoruesit e drogave me injektim në Shqipëri”ose “Survejanca e  integruar biologjike dhe e sjelljes tek meshkujt që kryejnë seks me meshkuj, punëtoret e seksit (femra) dhe të burgosurit  në Shqipëri ”

Organizatat jofitimprurëse janë të ftuara të aplikojnë vetëm në njerën nga fushat e studimit.

Për çdo informacion shtesë lutemi të kontaktoni  në email: globalfund.albania@gmail.com

Lista e dokumentave për aplikimin “Survejanca e  integruar biologjike dhe e  sjelljes tek përdoruesit e drogave me injektim në Shqipëri”

Termat e referencës për shërbimin e kërkuar_ survejanca _PDI   (shkarko)

Aneksi 1_ Forma e shprehjes së interesit_PDI    (shkarko)

Aneksi 2_ Dokumentacioni i kërkuar_PDI     (shkarko)

Kriteret për përzgjedhjen e organizatës jofitimprurëse_PDI  (shkarko)

Forma e deklarimit për konfliktin e interesave_PDI    (shkarko)

Formular vetëdeklarimi për zbatimin e ligjit   (shkarko)

Lista e dokumentave për aplikimin   “Survejanca e  integruar biologjike dhe e sjelljes tek meshkujt që kryejnë seks me meshkuj, punëtoret e seksit (femra) dhe të burgosurit  në Shqipëri ” 

Termat e referencës për shërbimin e kërkuar_ survejanca­_ MSM_PSF_BURG (shkarko)

Aneksi 1_ Forma e shprehjes së interesit_ MSM_PSF_BURG (shkarko)

Aneksi 2_Dokumentacioni i kërkuar_ MSM_PSF_BURG (shkarko)

Kriteret për përzgjedhjen e organizatës jofitimprurëse­_ MSM_PSF_BURG (shkarko)

Forma e deklarimit për konfliktin e interesave _MSM_PSF_BURG (shkarko)

Formular vetëdeklarimi për zbatimin e ligjit (shkarko)


Publikim

Udhërrëfyes terapeutik ndaj sindromit të tërheqjes alkolike

(Shkarko udhërrëfyesin)


Publikim

Udhëzues Profesional mbi Spektrin e Çrregullimeve Alkoolike Fetale (FASD)

(Shkarko Udhëzuesin)


N J O F T I M

Lënda e prokurimit:  “Blerje Kite-reagent: Teste per matjen e ngarkesës virale per infeksionin HIV, për pajisjen që kryen këtë test në Qendrën Spitalore Universitare  Nënë Tereza

(Shkarko Njoftimin)


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI
PËR

shërbimin e konsulencës “Koordinimi dhe bashkëpunimi i shoqërisë civile dhe institucioneve publike në nivel lokal”

NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT
“Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”
Granti ALB C-MoH No 1433

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale po zbaton Programin e Fondit Global për AIDS, Tuberkulosit dhe Malarie, GFATM. Programi i Fondit Global në Shqipëri mbështet aktivitetet në fushat e parandalimit të HIV dhe TB, për forcimin e sistemit shëndetësor në të gjitha nivelet, rritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve dhe ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme për mbështetjen e aktiviteteve në të ardhmen. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Programit fton të gjithë organizatat jofitimprurëse të interesuar për të shprehur interesin për shërbimin e konsulencës “Koordinimi i bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe institucioneve publike në nivel lokal”

Afati i fundit i dorëzimit të dokumenteve të kërkuara: 26.03.2019

Kohëzgjatja e shërbimit: deri ne 31 dhjetor 2019.

Dokumentet e nevojshme të dorëzohen dorazi në adresën:
Njësia e Menaxhimit të Programit, Rr Naim Frasheri Nr 57 Tiranë
deri në datë:
26.03.2019 orari zyrtar ora 16:30
me titull aplikimi “Shërbim konsulence per Koordinimin e bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe institucioneve publike në nivel lokal për programin e Fondit Global në Shqipëri”

Për cdo informacion shtesë kontaktoni në email:
globalfund.albania@gmail.com

Lista e dokumenteve

Termat e referencës për shërbimin e kërkuar_ Koordinimi e bashkëpunimi (shkarko)
Aneksi 1_ Forma e shprehjes së interesit (shkarko)
Aneksi 2_Dokumentacioni i kërkuar (shkarko)
Kriteret për përzgjedhjen e organizatës jofitimpruëse (shkarko)
Forma e deklarimit për konfliktin e interesave (shkarko)
Formular Vetëdeklarimi për zbatimin e ligjit 138-2016 (shkarko)


N J O F T I M

Lënda e prokurimit:  “Blerje karburant naftë D1 për automjetet e Njësisë së Menaxhimit të Programit”

Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global

Shkarko këtu


“THIRRJE PER APLIKIM”

THIRRJE PËR APLIKIME PËR POZICION PUNE PËR NJËSINË E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB

Shkarko këtu


Konsultime publike mbi Reformën e Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar

Shkarko këtu


Programi kombetar i praktikave te punes 2019

THIRRJA 4

Mbi  programin kombetar te praktikave te punes per vitin 2019, doja t’ju komunikoja shpalljen e thirrjes së katërt të programit,

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, i ndryshuar,  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall hapjen e thirrjes së katërt të  Programin Kombëtar të Praktikave të Punës.

Afati për aplikim është nga data 8 shkurt deri më datë 28 shkurt 2019.

Aplikimi është i hapur për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç,  të cilët zoterojnë minimalisht një diplome Bachelor ose të barasvlefshme.

Kohëzgjatja e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës do të jetë tre muaj.

Profilet e kërkuara, numrin e pranimeve si dhe detaje të tjera i gjeni në linkun e posaçëm. http://praktika.arsimi.gov.al/

Pjesëmarrësit do të përfshihen në një eksperiencë pune të integruar e në ndërveprim me profesionistë karriere në administratën publike, me qëllim përfitimin e një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive të tyre profesionale e të shprehive të tyre në praktikë.

Dokumentet për aplikim

a-  CV e aplikantit;

b- Diploma e përfundimit të studimeve të shkollës së lartë;

c-  Lista e notave;

d- Një leter motivimi.

Aplikimi do të bëhet online në linkun si më poshtë:

http://praktika.arsimi.gov.al/

 


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI
SHËRBIME KONSULENCE

04 Shkurt 2019
PËR

EKSPERT PËR PERGATITJEN E METODOLOGJISË KOMBËTARE TË SHPENZIMEVE PËR AIDS (NASA) DHE TB
NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT
“Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”
Granti ALB C-MoH No 1433
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka filluar zbatimin e Programit të Fondit Global per AIDS, Tuberkulosit dhe Malarie, GFATM. Programi i Fondit Global në Shqipëri mbështet aktivitetet në fushat e parandalimit të HIV dhe TB, përforcimin e sistemit shëndetësor të shërbimit në të gjitha nivelet, rritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve dhe ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme për mbështetjen e aktiviteteve në të ardhmen. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Programit fton të gjithë individët e interesuar për të shprehur interesin për thirrjen për ekspert kombëtare për përgatitjen e Metodologjisë Kombëtare të Shpenzimeve për AIDS (NASA) dhe TB.
Afati i fundit i aplikimit: 25.02.2019
email/web: globalfund.albania@gmail.com
www.shendetesia.gov.al
www.ccm-albania.al

Vendndodhja: Tiranë
Kohëzgjatja: 25 ditë pune përgjatë 100 ditëve pas lidhjes së kontratës
Periudha e parashikuar e fillimit të punës: Mars 2019


NJOFTIM

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE SHPALL:

Fituesit  për pozicionet Drejtor në Drejtoritë Rajonale të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor sipas rajoneve.

(Shkarko Dokumentin)


NJOFTIM

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE NJOFTON:

Kandidatët që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për të vazhduar konkurimin për pozicionet Drejtor në Drejtoritë Rajonale të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor sipas rajoneve, janë si më poshtë:

(Shkarko Dokumentin)


NJOFTIM
Lënda: Prokurimi “Blerje kite – reagente të ndarë në dy lote – Loti 1: Teste të Shpejta për Hep C dhe Loti 2: Teste të Shpejta për Syphilis”

Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global

Metoda e prokurimit: Procedurë me Negocim

(shkarko shpalljen)


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Lezhë

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Lezhë

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Berat

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Berat

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Diber

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Diber

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Durres

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Durres

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Elbasan

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Elbasan

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Fier

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Fier

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Gjirokaster

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Gjirokaster

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Korce

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Korce

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Kukes

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Kukes

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Shkoder

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Shkoder

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Tirane

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Tirane

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


Vende Vakante per Mjek Familje ne Qendra Shendetesore, Qarku Vlore

Datë 14/01/2019

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Vlore

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 31.01.2019.

Nuk aplikohet procedura e transferimit.


NJOFTIM

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE

NJOFTON:

 

Rishpalljen për pozicionet Drejtor në Drejtoritë Rajonale të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor me qëndër në Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Elbasan, për shkak të mungesës së kandidatëve të mjaftuesehm për të hyrë në konkurim për këto pozicione pune.

(Shkarko shpalljen)

Afati për dorëzimin e dokumentave 15 janar 2019.

Dorëzimi i dokumenteve bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


Vend Vakant, Drejtor në Qendër Shëndetësore Nr. 2, Qarku Vlorë

Datë 28/12/2018

Shpallje për vendin vakant për Drejtor në Qëndrat Shëndetësore Nr. 2, Qarku Vlorë

(Shkarko shpalljen)

Dokumentacioni i kandidatëve do të dorëzohet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Afati i dorëzimit të aplikimeve është deri më datë 11.01.2019.

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

PËR

shërbimin e konsulencës “Përgatitja e standardeve, kurrikulave dhe trajnimit të stafit përgjegjës në qendrat e kujdesit antenatal në lidhje me testimin e grave shtatzënë për HIV”

NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT
“Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”
Granti ALB C-MoH No 1433
Ministria e Shëndetësisë po zbaton Programin të Fondit Global per AIDS, Tuberkulosit dhe Malarie, GFATM. Programi i Fondit Global në Shqipëri mbështetë aktivitetet në fushat e parandalimit të HIV dhe TB, përforcimin e sistemit shëndetësor të shërbimit në të gjitha nivelet, rritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve dhe ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme për mbështetjen e aktiviteteve në të ardhmen. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Programit fton të gjithë organizatat jofitimprurese të interesuar për të shprehur interesin për shërbimin e konsulencës “Përgatitja e standardeve, kurrikulave dhe trajnimit të stafit përgjegjës në qendrat e kujdesit antenatal në lidhje me testimin e grave shtatzënë për HIV”
Afati i fundit i dorëzimit të dokumenteve të kërkuara: 10.01.2019

Kohëzgjatja e shërbimit: Jo më shumë se 150 ditë pas lidhjes së kontratës me Njësinë e Menaxhimit të Programit.

Dokumentet e nevojshme të dorëzohen dorazi në adresën Rr Naim Frasheri Nr 57 Tiranë deri në datën 10.01.2019 orari zyrtar ora 16:30 me titull aplikimi “Shërbim konsulence per PMTCT për programin e Fondit Global në Shqipëri”

Për cdo informacion shtesë kontaktoni në email:
globalfund.albania@gmail.com

www.shendetesia.gov.al

Lista e dokumenteve

Kërkesë për shprehje interesi (shkarko)
Termat e referencës për shërbimin e kërkuar_PMTCT(shkarko)
Aneksi 1_ Forma e shprehje së interesit (shkarko)
Aneksi 2_Dokumentacioni i kërkuar (shkarko)
Kriteret për përzgjedhjen e organizatës jofitimpruëse (shkarko)
Forma e deklarimit për konfliktin e interesave (shkarko)


N J O F T I M

VENDE VAKANTE PER MJEK FAMILJE NE QENDRA SHENDETESORE, QARKU Lezhë

Datë 07/12/2018

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Lezhë

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 20.12.2018.


N J O F T I M

VENDE VAKANTE PER MJEK FAMILJE NE QENDRA SHENDETESORE, QARKU Elbasan

Datë 07/12/2018

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Elbasan

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 20.12.2018.


N J O F T I M

VENDE VAKANTE PER MJEK FAMILJE NE QENDRA SHENDETESORE, QARKU Fier

Datë 07/12/2018

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Fier

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 20.12.2018.


N J O F T I M

VENDE VAKANTE PER MJEK FAMILJE NE QENDRA SHENDETESORE, QARKU Gjirokastër

Datë 07/12/2018

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Gjirokastër

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 20.12.2018.


N J O F T I M

VENDE VAKANTE PER MJEK FAMILJE NE QENDRA SHENDETESORE, QARKU VLORE

Datë 07/12/2018

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Shkodër

(shkarko shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 20.12.2018.


N J O F T I M

VENDE VAKANTE PER MJEK FAMILJE NE QENDRA SHENDETESORE, QARKU VLORE

Datë 07/12/2018

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Vlorë,

(Shkarko Shpalljen)

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 18.12.2018


NJOFTIM

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE

NJOFTON:

Shtyrjen e datës së pranimit të aplikantëve për pozicionet Drejtor në Drejtoritë Rajonale të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor me qëndër në Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Elbasan, për shkak të mungesës së kandidatëve të mjaftuesehm për të hyrë në konkurim për këto pozicione pune.

 

Afati për dorëzimin e dokumentave shtyhet deri më datë 20 dhjetor 2018.

Dorëzimi i dokumenteve bëhet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shkarko


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

PËR

Ekspert për asistencë ligjore për popullatat vulnerable në kuadër të implementimit të ndërhyrjes “Mobilizimi social, forcimi i koordinimit, bashkëpunimi dhe lidhjes së komunitetit”

NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT
“Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”

Shkarko


NJOFTIM

SHPALLJE PËR DREJTOR RAJONAL

Drejtor në Drejtoritë Rajonale të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor me qëndër në Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Elbasan

Datë 03/12/2018

Shkarko Njoftimin


NJOFTIM
PËR APLIKANTËT PËR DREJTUES SHËRBIMI NË STRUKTURAT SHËNDETËSORE UNIVERSITARE

SHPALLJA E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E INTERVISTËS DHE DATAT E INTERVISTAVE

Shkarko Njoftimin


N J O F T I M

LISTA ME PIKËT E KANDIDATËVE PËR MJEK NË QARKUN DURRËS

Datë 21/11/2018


Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat me pikët e mbledhura nga dosja e dorëzuar për aplikim nga kandidatët që kanë konkuruar për pozicionet e shpallura vakant për mjek familje/mjek të përgjithshëm si dhe për mjek specialistë për Qarkun Durrës. Vlerësimi është bërë bazuar në Urdhërin nr. 87, datë 17.02.2015 “Për kriteret e vlerësimit për personelin profesionist në Qëndra Shëndetësore”.

Kandidatët kanë pesë ditë kohë për tu ankimuar mbi rezultatet, ankesa të bëhet me shkrim pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, brenda datës 26.11.2018.

(Pikët)

(Lista Perfundimtare e Fituesve)


Lënda: “Krijimi dhe mirëmbajtje e database-it elektronik për pacientët që jetojnë më HIV, pranë klinikës ambulatore të Shërbimit të Sëmundjeve Infektive në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza”
Shkarko


Lënda: “Krijimi dhe mirëmbajtje e database-it elektronik të integruar pranë Programit Kombëtar të Tuberkulozit”
Shkarko


N J O F T I M

LISTA ME PIKËT E KANDIDATËVE PËR MJEK NË QARKUN TIRaNË

Datë 14/11/2018

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikon listat me pikët e mbledhura nga dosja e dorëzuar për aplikim nga kandidatët që kanë konkuruar për pozicionet e shpallura vakant për mjek familje/mjek të përgjithshëm si dhe për mjek specialistë për Qarkun Tiranë. Vlerësimi është bërë bazuar në Urdhërin nr. 87, datë 17.02.2015 “Për kriteret e vlerësimit për personelin profesionist në Qëndra Shëndetësore”.

Kandidatët kanë pesë ditë kohë për tu ankimuar mbi rezultatet, ankesa të bëhet me shkrim pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, brenda datës 19.11.2018.

(Mjekë Familje)                  (Mjekë Specialistë)


N J O F T I M

VENDE VAKANTE PER MJEK FAMILJE NE QENDRA SHENDETESORE, QARKU Korce

Datë 6/11/2018

–  Shpallje vendeve vakante për Mjek familje/ Specialiste  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Korce,

(Shkarko Shpalljen)

Dorëzimi i dokumentave: Në zyren e Burimeve Njërëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 20.11.2018.


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI
29 Tetor 2018
SHËRBIME KONSULENCE
PËR
asistencë ligjore për popullatat vulnerable në kuadër të implementimit të ndërhyrjes “Mobilizimi social, forcimi i koordinimit, bashkëpunimit dhe lidhjes së komunitetit”
NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT
“Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”
Granti ALB C-MoH
No 1433
Shkarko


N J O F T I M

VENDE VAKANTE PER MJEK FAMILJE NE QENDRA SHENDETESORE, QARKU BERAT

Datë 24/10/2018

–  Shpallje vendeve vakante për mjek familje/ mjek të përgjithshëm  në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Berat, (Shkarko Shpalljen)

Dorëzimi i dokumentave: Në zyren e Burimeve Njërëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 05.11.2018.


N J O F T I M

VENDE VAKANTE PER MJEKE SPECIALISE, QARKU TIRANE

Datë 19/10/2018

–  Shpallje vendeve vakant për pozicionet e mjekëve Specialist në Rrethin e Tiranës   (Shkarko shpalljen)

Dorëzimi i dokumentave: Në zyren e Burimeve Njërëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nga ora 12.00-14.00.


Lënda: “Blerje kite – reagente: Teste për CD4”
Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global
Metoda e prokurimit: Procedurë me Negocim
Objekti: “Blerje kite – reagente: Teste CD4 për pajisjen mjekësore Beckman Coulter – modeli 4 color ose ekuivalente”

Shkarko


Lënda: prokurimit “Blerje kite – reagente të ndarë në dy lote – Loti 1: Teste të Shpejta për Hep C dhe Loti 2: Teste të Shpejta për Syphilis”
Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global
Metoda e prokurimit: Procedurë me Negocim
Objekti: “Blerje kite – reagente: Teste të Shpejta për Hep C dhe Syphilis të ndarë në dy Lote”
Shkarko


Lënda: “Blerje e barit Valganciclovir tabletë 450mg”
Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global
Metoda e prokurimit: Procedurë me Negocim
Objekti: “Blerje e barit Valganciclovir tabletë 450mg”
Shkarko


                                            N J O F T I M

Lënda:“SHPALLJE PER DREJTUES TE SHERBIMEVE SHENDETESORE NE QSUT”        (Shkarko)


N J O F T I M

Lënda:“SHPALLJE PER DREJTUES TE SHERBIMEVE SHENDETESORE NE QSUT”        (Shkarko)


N J O F T I M

VENDE VAKANTE NE SHERBIMIN PARESOR, QARKU TIRANE

Datë 28/09/2018

–  Shpallje pozicione vakante për punësimin e mjekëve në qëndrat shëndetësore (Shkarko shpalljen)

Dorëzimi i dokumentave: Në zyren e Burimeve Njërëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nga ora 12.00-14.00.


N J O F T I M

VENDE VAKANTE NE SHERBIMIN PARESOR, QARKU TIRANE

Datë 28/09/2018

–  Shpallje pozicione vakante për punësimin e mjekëve në qëndrat shëndetësore (Shkarko shpalljen)

Dorëzimi i dokumentave: Në zyren e Burimeve Njërëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nga ora 12.00-14.00.


N J O F T I M

VENDE VAKANTE NE SHERBIMIN PARESOR, QARKU DURRES

Datë 09/10/2018

–  Shpallje pozicion vakant për mjek familje/Specialist në Rrethin Durrës

–  Shpallje pozicion vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Rrethin Krujë  (Shkarko shpalljen)

Dorëzimi i dokumentave: Në zyren e Burimeve Njërëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nga ora 12.00-14.00.


N J O F T I M
Lënda: “Blerje bari Metadon tabletë 20mg”
Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global
Metoda e prokurimit: Procedurë e Hapur
Shkarko


N J O F T I M
Lënda: “Blerje automjete”
Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global
Metoda e prokurimit: Procedurë e Hapur
Objekti: “Blerje Automjete e ndarë në dy lote, Loti 1: Blerje tre Autovetura; Loti 2: Blerje tre Van”

Shkarko

Lënda: “Blerje e produkteve informatike, kompjutera, printera, videoprojektor, të ndarë në katër lote”
Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global
Metoda e prokurimit: Procedurë me Negocim
Objekti: “Blerje e produkteve informatike të ndarë në katër lote: Loti 1: Blerje Kompjutera Desktop; Loti 2: Blerje Printera; Loti 3: Blerje Videoprojektor dhe Loti 4: Blerje Laptop”

Shkarko


Njoftim date 13.09.2018

“Afati i Deklarimit të Çmimit të Barnave”

Njoftim – datë 13.09.2018/ Notification date 13.09.2018

Njoftohen të gjithë Mbajtësit e Autorizimit të Tregtimit të barnave, se në zbatim të Ligjit nr. 105/2014, datë. 31.7.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, i ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 645, datë 01.10.2014, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”, afati i deklarimit të çmimeve CIF për barnat e importit dhe EXW për barnat e fabrikuara në vend për vitin 2019 është deri më 31 tetor 2018.

Deklarimi i çmimeve duhet të bëhet sipas formatit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Sipas pikës 4 të VKM-së nr. 645, deklarimi i bërë në kundërshtim me këtë format nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Çmimit të Barnave.

Shkarko formular

All Marketing Authorization Holders, are advised that pursuant to the Law No. 105/2014, dated on 31.07.2014, “On medicines and pharmaceutical service”, amended, and the Decision of the Council of Ministers No. 645, dated on 01.10.2014 , “On the establishment and functioning of the Commission of Medicine Prices” , the deadline for declaring the CIF prices of imported medicines and EXW of medicines manufactured in the country for the year 2019, expires on 31 October 2018 .

The declaration of prices shall be filed according to the format attached to this announcement.

According to section 4 of the Decision of the Council of Ministers No. 645, any declaration submitted in violation of the requirements of this format will not be taken into consideration by the Commission of Drug Prices.

Download Form


SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT, DREJTOR NË QENDRËN SHËNDETËSORE   NR. 5, TIRANË

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 737, datë 5.11.2014, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore publike të kujdesit shëndetësor parësor nga skema e detyrueshme e sigurimit të kujdesit shëndetësor”, të Udhëzimit nr. 56, datë 29.1.2015 “Për mënyrën e zbatimit të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 737, datë 5.11.2014”, të Statutit të Qendrave Shëndetësore, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall konkurrimin për pozicionin “Drejtor” në Qendrën Shëndetësore nr.5, Tiranë, në faqen zyrtare të MShMS.

Shkarko


Njoftim date 30.07.2018

Lënda: “Blerje teste tuberkuline dhe Shiringa 1ml për testet PPD”
Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global
Metoda e prokurimit: Procedurë me Negocim

Objekti: “Blerje teste tuberkuline dhe Shiringa 1ml për testet PPD  e ndarë në dy lote: 

Fondi limit: Loti 1: Blerje teste Tuberkuline me fondin limit 618,499.02 lekë pa TVSH

                      Loti 2: Blerje Shiringa 1 ml për testet PPD me fondin limit 121,215.25 lekë pa TVSH

Burimi i financimit: Fondi Global për luftën kundër HIV/AIDS, Tuberkulozit dhe  Malarjes
Afati për realizimin e lëvrimit të materialeve mjeksore: 45 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës e deri në fund të vitit 2019.

Shkarko


Njoftim datë 25. 06.2018

SHPALLJE PËR VENDIN VAKANT,

DREJTOR NË QENDRËN SHËNDETËSORE   NR. 8, TIRANË

Shkarko


Njoftim date 05.07.2018

Lënda: “Blerje Kite – Reagente: Teste të shpejta për HIV”
Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global
Metoda e prokurimit: Procedurë me Negocim
Objekti: Blerje Kite – Reagente: Teste të shpejta për HIV.
Fondi limit: 3,998,599.4 lekë pa TVSH
Burimi i financimit: Fondi Global për luftën kundër HIV/AIDS, Tuberkulozit dhe  Malarjes
Afati për realizimin e lëvrimit të materialeve mjeksore: 45 ditë nga momenti i lidhjes së    kontratës e deri në fund të vitit 2019.

Shkarko


Njoftim datë 25. 06.2018
Lënda: “Blerje e materialeve mjeksorë Shiringa”
Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global
Metoda e prokurimit: Prokurim me procedurë të kufizuar
Objekti: Blerje e materialeve mjeksorë Shiringa e ndarë në tre lote.

Shkarko Njoftim


Njoftim datë 19. 06.2018

Lënda: “Blerje e materialeve mjeksorë Kondomë dhe Lubrifikant”
Autoriteti Kontraktor: Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) të Fondit Global
Metoda e prokurimit: Prokurim me procedurë të kufizuar
Objekti: Blerje e materialeve mjeksorë Kondomë dhe Lubrifikant e ndarë në dy lote.

Shkarko Njoftimin

Njoftim datë 28. 05.2018

THIRRJE PËR APLIKIME PËR POZICIONE PUNE PËR NJËSINË E ZBATIMIT TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB.
Kliko
Afati fundit i aplikimit: 11 .06.2018

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI
25 Maj 2018
SHËRBIME KONSULENCE
PËR
“Zhvillimi i një mjedisi të qëndrueshëm për kontraktimin e shërbimeve nga aktorë të shoqërisë civile në kuadër të zbatimit të programit të Fondit Global”
NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT
Programi “Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s dhe TB”
Granti ALB C-MoH
No 1433
Shkarko

Vlerësimi përfundimtar i organizatave nën-përfituese të Fondit Global.
Pas përfundimit të dy fazave të vlerësimit (admistrativ dhe teknik) dhe pas proçesit të ankimimit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall listën përfundimtare të OJF-ve fituese që shprehën interesin për grantin e Fondit Global.
Bazuar në dokumentacionin e dorëzuar dhe në kriteret e vlerësimit teknik, nga 23 aplikime të dorëzuara, vetëm 13 aplikime u kualifikuan fituese për grantin e Fondit Global.

Shkarko Listen

“RISTRUTTURAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DI 5 POLIAMBULATORI: TIRANA2 (EX 9), TIRANA 3 (EX CENTRALE), KORCA, GJIROKASTER E PESHKOPI – ALBANIA”

Avviso quotidiani 21.03.18 AvvisoWeb 21.03.2018

NJOFTIM PUBLIK

RENDITJA E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË SPITALIT RAJONAL VLORË

Shkarko


KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

PËR

“Projekt –propozime në kuadrin e Grantit të Fondit Global për HIV/AIDS dhe TB“

Fondi Global për Luftën ndaj SIDA-s, Tuberkulozit dhe Malaries, i themeluar në Janar të vitit 2002, është një institutcion financimi shtesë për qasjen kundër tri sëmundjeve të sipër përmendura.
Qëllimi i Fondit Global kundër AIDS, TB dhe Malaries (GFATM) është: të tërheq, të menaxhojë dhe të shpërndajë burime financiare përmes partneritetit të sektorit publik, shoqërisë civile dhe sektorit privat, që do të mundësojë nje kontribut të qëndrueshëm dhe te qenësishëm në parandalimin e infeksionit, sëmundjes dhe vdekjeve, duke zvogëluar peshën e HIV/AIDS, TB dhe Malaries në vendet me të ardhura të ulëta.
Si Përfituesi Kryesor (PR) i Grantit të Fondit Global kundër HIV dhe TB në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, do të fillojë zbatimin e projektit që ka si synim mbajtjen  nën kontroll të epidemisë së HIV/AIDS dhe TB në nivelet aktuale të ulëta dhe reduktimin e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë si pasojë e HIV/AIDS dhe TB në Shqipëri
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Projektit (PMU) fton të gjithë organizatat jo-fitimprurëse (OJF), institucionet qeveritare, akademike, shoqatat e personave që jetojnë ose janë të afektuar nga HIV/AIDS dhe TB, organizatat ndërkombëtare të shfaqin interesin e tyre për paraqitjen e projekt propozimeve për zbatimin e aktiviteteve të grantit sipas termave të referencës të publikuara në faqen e internetit të MSHMS dhe të MKV. Organizatat  e interesuara duhet të ofrojnë informacion që të demonstrojnë se ato kanë kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencat e ngjashme për realizimin e këtyre aktiviteteve.

Shprehjet e interesit duhet të dorëzohen me shkrim në adresën e mëposhtëme (dorazi në Zyrën e Protokolllit, dhe e-mail) deri në datë 26.02.2018, ora 16:30 .

Për më shumë informacion mund të kontaktoni në adresën e mëposhtme:

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
NJËSIA E MENAXHIMIT TE PROJEKTIT (PMU)
www.shendetesia.gov.al
www.ccm-albania.al
e-mail : info@shendetesia.gov.al


Njoftim datë 07.2.2018

NJOFTIM PUBLIK

PËR PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE EMËRIMIT TË DREJTUESVE TË SPITALEVE RAJONALE VLORË DHE GJIROKASTËR

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003, “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose të Ministrit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 508, datë 13.09.2017, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall konkursin e hapur për pozicionin “Drejtor” të spitaleve rajonale Vlorë dhe Gjirokastër.

Shkarko Rregullore          Shkarko Shpallje

Afati fundit i aplikimit 16 shkurt 2018 ora 14:00


Njoftim datë 04.01.2018

THIRRJE PËR APLIKIME PËR ANETARE TE KESHILLIT KOMBETAR TE BARAZISE GJINORE .

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në zbatim të Ligjit Nr. 9970, datë 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”  dhe pikës 4 të Urdhërit të Kryeministrit Nr. 239, datë 13.12.2017 “Për ngritjen e Këshillit Kombëtar të Barazisë Gjinore”, shpall konkurrimin e hapur për tre kandidatura përfaqësues të shoqërisë civile, si anëtarë të Këshillit Kombëtar të Barazisë Gjinore (KKBGJ),

(Kliko për të shkarkuar njoftimin)

Afati fundit i aplikimit: 22.01.2018


RENDITJA E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË SPITALEVE BASHKIAK

Shkarko


RENDITJA E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË KLINIKËS STOMATOLOGJIKE UNIVERSITARE

Shkarko


THIRRJE PËR APLIKIME PËR POZICION PUNE PËR NJËSINË E ZBATIMIT TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB

Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale do të fillojë zbatimin e Projektit të Fondit Global për AIDS, Tuberkuloz dhe Malarie, GFATM. Projekti i Fondit Global në Shqipëri do të mbështesë aktivitetet në fushat e parandalimit të HIV dhe TB, përforcimin e sistemit shëndetësor të shërbimit në të gjitha nivelet, rritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve dhe ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme për mbështetjen e aktiviteteve në të ardhmen. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale, në bashkëpunim me Fondin Global, do të ngrenë Njësinë e Zbatimit të Projektit, për pozicionin e mëposhtëm: Menaxheri i Programit.

Shkarko


NJOFTIM PUBLIK

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 7.3.2003, “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose të Ministrit, VKM nr. 508, datë 13.09.2017, ”Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, Urdhërit nr. 412, datë 12.10.2017 “Për proçedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtuesve të spitaleve Bashkiake”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall konkursin e hapur për pozicionin “Drejtor” të spitaleve bashkiake:

(Shkarko shpalljen)             (Shkarko Rregulloren)


NJOFTIM PUBLIK

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 7.3.2003, “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose të Ministrit, VKM nr. 508, datë 13.09.2017, ”Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, Urdhërit nr. 364, datë 20.09.2017 “Për proçedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtuesve të spitaleve universitare dhe spitaleve rajonale”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall konkursin e hapur për pozicionin “Drejtor i Përgjithshëm” të spitaleve universitare dhe “Drejtor” të spitaleve rajonale.

Shkarko Shpallje

Shkarko Rregullore


“Afati i Deklarimit të Çmimit të Barnave”

Njoftim – datë 18.09.2017/ Notification date 18.09.2017

Njoftohen të gjithë Mbajtësit e Autorizimit të Tregtimit të barnave, se në zbatim të Ligjit nr. 105/2014, datë. 31.7.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, i ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 645, datë 1.10.2014, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”, afati i deklarimit të çmimeve CIF për barnat e importit dhe EXW për barnat e fabrikuara në vend për vitin 2018 është deri më 31 tetor 2017.

Deklarimi i çmimeve duhet të bëhet sipas formatit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Sipas pikës 4 të VKM-së nr. 645, deklarimi i bërë në kundërshtim me këtë format nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Çmimit të Barnave. Shkarko formular

All Marketing Authorization Holders, are advised that pursuant to the Law No. 105/2014, dated on 31.07.2014 , “On medicines and pharmaceutical service” , amended, and the Decision of the Council of Ministers No. 645, dated on 10.01.2014 , “On the establishment and functioning of the Commission of Medicine Prices” , the deadline for declaring the CIF prices of imported medicines and EXW of medicines manufactured in the country for the year 2018, expires on 31 October 2017 .

The declaration of prices shall be filed according to the format attached to this announcement.

According to section 4 of the Decision of the Council of Ministers No. 645, any declaration submitted in violation of the requirements of this format will not be taken into consideration by the Commission of Drug Prices. Download Form


Njoftim datë 05.06.2017

Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 473, datë 1.06.2017 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017”, Ministria e Shëndetësisë risjell në vëmendje numrin e gjelbër, pa pagesë,  0800 8111 dhe e-mailet përkatëse: info@shendetesia.gov.al dhe antikorrupsioni@shendetesia.gov.al.
Ftojmë të gjithë punonjësit e institucioneve shëndetësore që të denoncojnë çdo rast abuziv dhe të adresojnë çdo ankesë që mund të kenë ndaj drejtuesve të tyre apo personave të tjerë që veprojnë në kundërshtim me vendimin Nr. 473.
Nxisim denoncimin e çdo rasti të përfshirjes ose nxitjes apo kërkesës për përfshirje të punonjësve të administratës shtetërore në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike apo kandidati në zgjedhje.
Kujtojmë se, numri i gjelbër është gjithashtu në funksion të të gjithë qytetarëve për të bërë denoncimet e të gjitha shkeljeve apo rasteve abuzive që vënë re në institucionet shëndetësore.
Përmes kësaj nisme Ministria e Shëndetësisë synon të minimizojë çdo lloj shkelje të detyrës, pasi shërbimi ndaj qytetarëve nuk duhet dhe nuk mund të cënohet në asnjë situatë.


Njoftim datë 27.12.2016

THIRRJE PËR APLIKIME PËR POZICIONE PUNE PËR NJËSINË E ZBATIMIT TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB. (Kliko për të shkarkuar njoftimin)

Afati fundit i aplikimit: 03.01.2017


       Njoftim datë 21.09.2016

Njoftim për Datat e Provimit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të programit të Certifikimit 2010 – 2014

Ju njoftojmë se në periudhën 3 – 7 Tetor 2016 janë parashikuar të zhvillohen provimet e Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë ( mjekë, stomatologë, farmacistë ) të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të programit të Certifikimit 2010 – 2014:

Provimet për Mjekët zhvillohen pranë Universitetit të Mjekësisë, në departamentet përkatëse në orën 09:00 në datat :

 • 3 tetor 2016 – provimet e Certifikimit për specialitetet: Mjekësi Familje, Endokrinologji, Mikrobiologji, Shëndet Publik, Mjekësi ligjore;
 • 4 tetor 2016 – provimet e Certifikimit për specialitetet: Kirurgji, Radiologji, Neurologji, Kardiologji, Biokimi;
 • 5 tetor 2016 – provimet e Certifikimit për specialitetet: Anestezi-Reanimacion, Hematologji, Onkologji, Psikiatri, Reumatologji;
 • 6 tetor 2016 – provimet e Certifikimit për specialitetet: Pediatri, Obstetrikë-Gjinekologji, Urgjenca mjekësore, Ortopedi;

Provimi i Certifikimit për Farmacistët zhvillohet pranë Universitetit të Mjekësisë (Departamenti Farmacisë) më datë 6 tetor 2016 në orën 09:00

Provimi i Certifikimit për Stomatologët zhvillohet pranë Fakultetit të Stomatologjisë më datë 7 tetor 2016 në orën 09:00

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit;

3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.


Njoftim datë 16.09.2016

Në mbështetje të kontratës së nënshkruar për zbatimin e projekteve të IADSA, “Project Ref. No 2015/01: Improvement of Emergency Medical Services in the Coastal Area”, midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komitetit Drejtues të projekteve IADSA, si dhe të GPI,

NJOFTOHET:

 Ministria e Shëndetësisë ka hapur procedurat e meposhtme:

 1. “F. V. Pajisje diagnostikuese”
 2. “F. V. Pajisje terapeutike”
 3. “F. V. Pajisje mjekësore mobilimi”

    “Afati i Deklarimit të Çmimit të Barnave“

Njoftim – datë 08.09.2016/ Notification date 08.09.2016

Njoftohen të gjithë Mbajtësit e Autorizimit të Tregtimit të barnave, se në zbatim të Ligjit nr. 105/2014, datë. 31.7.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, si dhe VKM-së nr. 645, datë 1.10.2014, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”, afati i deklarimit të çmimeve CIF për barnat e importit dhe EXW për barnat e fabrikuara në vend për vitin 2017 është deri më 31 tetor 2016.

Deklarimi i çmimeve duhet të bëhet sipas formatit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Sipas pikës 4 të VKM-së nr. 645, deklarimi i bërë në kundërshtim me këtë format nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Çmimit të Barnave.

All Marketing Authorization Holders, are advised that pursuant to the Law No. 105/2014, dated on 31.07.2014 , “On medicines and pharmaceutical service” and the Decision of the Council of Ministers No. 645, dated on 10.01.2014 , “On the establishment and functioning of the Commission of Medicine Prices” , the deadline for declaring the CIF prices of imported medicines and EXW of medicines manufactured in the country for the year 2017, expires on 31 October 2016 . The declaration of prices shall be filed according to the format attached to this announcement. According to section 4 of the Decision of the Council of Ministers No. 645, any declaration submitted in violation of the requirements of this format will not be taken into consideration by the Commission of Drug Prices.


Njoftim datë 02.09.2016

THIRRJE PËR APLIKIME PËR POZICIONE PUNE PËR NJËSINË E ZBATIMIT TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB (shkarko dokumentin)


Njoftim datë 01.09.2016

KËRKOHET KONSULENCË E JASHTME PËR HARTIMIN E BUXHETIT  TË DETAJUAR PËR FAZËN PËRGATITORE TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB

I.    Afati i fundit i aplikimit: 10.09.2016
Nr. kontakti/email/web: www.shendetesia.gov.al, 003542364622
Person kontakti cel: 00355698817991;
Lloji i punës: i përkohshëm;
Kohëzgjatja: 10 ditë;
Vendndodhja: Ministria e Shëndetësisë;
Orari i punës: kohë e plotë;
Hierarkia: konsulent i jashtëm;
Periudha e parashikuar e punës: 14.09.2016-28.09.2016.

II.    Kërkesat thelbësore:
a.    Objektivat
Për të lehtësuar e mbështetur procesin e përgatitjes së të para-grantit të projektit të FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB.
b.    Produktet:
Eksperti do të ndihmojë ekipin NTP për rezultatet e mëposhtme:
– Rishikimi i buxhetit të detajuar të TB të projektit.
– Rishikimi i buxhetit të detajuar të HIV të projektit.
c.  Kualifikimet:
– Diplomë në Shkenca Ekonomike, Financë;
– Përvoja e mëparshme në buxhetim në projekte të Fondit Global;
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

III.    Dokumentet që duhen paraqitur:
– CV e kandidatit;
– Shprehja e interesit;
– Oferta financiare në total.
Dokumentet financiare të dërgohen me email në adresën: landiscape@yahoo.co.uk.

IV.    Kriteri  i vlerësimit: 
– Përvoja në fushën e buxhetimit të fondeve të programeve, projekteve, me përparësi programeve të
Fondit Global, sipas kritereve të sipërcituara – 60 pikë
– Çmimi i ofruar për shërbimin e konsulencës – 40 pikë.

V.    Pagesa
Pagesa do të kryhet në USD nga buxheti i fazës përgatitore të projektit, financuar nga FONDI GLOBAL PËR HIV/TB.


Njoftim datë 16.08.2016

KËRKOHET KONSULENCË E JASHTME PËR FAZËN PËRGATITORE TË PROJEKTIT TË FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB

 1. Afati i fundit i aplikimit: 22.08.2016

Nr. kontakti/email/web: www.shendetesia.gov.al, 003542364622

Person kontakti cel: 00355694405948

Lloji i punës: i përkohshëm

Kohëzgjatja: 6 ditë në total (4 ditë mision dhe 2 ditë pune në tavolinë)

Vendndodhja: Programi Kombëtar i TB Spitali Universitar i Tiranës SH.Ndroqi

Orari i punës: kohë e plotë

Hierarkia: konsulent i jashtëm

Periudha e parashikuar e punës: 25.08.2016- 05.09.2016

 1. Kërkesat thelbësore:
 1. Objektivat

Për të lehtësuar e mbështetur procesin e përgatitjes së të para-grantit të projektit  të FONDIT GLOBAL PËR HIV/TB komponenti  MDR-TB.

 1. Produktet:

Eksperti do të ndihmojë ekipin NTP për rezultatet e mëposhtme:

– Përditësimi i algorithmit diagnostik të TB.

– Rishikimi i buxhetit të TB të projektit.

– Përgatitja e skemës së mjekimit të pacientëve me TB me linjën SLD sipas Udhëzimeve të OBSH-së të sapo miratuara 2016.

– Zhvillimin e kapaciteteve dhe planit të tranzicionit për bartjen e pacientëve MDR-TB nga Spitali i Pejës.

c.  Kualifikimet:

– Diplomë mjekësore, specializim në Pneumologji

– Përvoja e mëparshme në projekte të Fondit Global

– Përvojë pune në Programin Kombëtar të TB

– Njohuri në strategjinë e DOTS

–  Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe angleze

 1. Dokumentat që duhen paraqitur:
 • CV e kandidatit
 • Shprehja e interesit
 • Oferta financiare

Dokumentet financiare të dërgohen me email në adresën: memadonika@gmail.com

 1. Kriteri  i vlerësimit:
 • Përvoja në fushën e TB, veçanërisht në MDR/TB sipas kritereve të sipërcituara – 80 pikë
 • Çmimi i ofruar për shërbimin e konsulencës – 20 pikë.

Njoftim datë 06.09.2016

REPUBBLICA DI ALBANIA

  MINISTERO DELLA SANITÀ

AVVISO DI GARA

“RISTRUTTURAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DI 5 POLIAMBULATORI: TIRANA2 (EX 9), TIRANA 3 (EX CENTRALE), KORCA, GJIROKASTER E PESHKOPI – ALBANIA”

Lavori di ristrutturazione dei Poliambulatori di Gjirokaster e Peshkopie.


MINISTRY OF HEALTH
SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE

“Information System for administration / support of policy implementation based on costs
by diagnosis (DRG Diagnosis Related Groups) for hospital health care system”.

Tirana, ALBANIA

Download


Në mbështetje të nenit 52, pika 1 të Ligjit 105/2014 “Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik”, i ndryshuar, Ministri i Shëndetësisë ka ngritur një grup pune për përgatitjen e një draft liste për barnat të cilat mund të tregtohen pa recetë (OTC).
Grupi i punës është me një përfaqësim të gjerë nga Fakulteti i Farmacisë, Urdhëri i Farmacistit, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore si dhe Ministria e Shëndetësisë.
Kjo draft liste është vendosur në faqen web të Ministrisë së Shëndetësisë e cila mbetet në pritje të çdo sugjerimi, komenti apo shtese nga grupet e interest për një periudhë 4 javore.

Jeni të lutur të na kontaktoni në

farmaceutika@shendetesia.gov.al

Tel:  +355 4 2376 178


 Njoftim datë 22/02/2016

CONTRACT NOTICE FORM

1.Contracting Authority, address, phone number:

Ministry of Health, Blv.Bajram Curri nr 1 Tiranë.Tel.Fax.0035542376194

Responsable officer: Procurement Unit. Ministry of Health. Office No 27. Tirana

2.Type of Procurement Procedure: International Open Procedure / Supply

3.Object of procurement“Information System for administration / support of policy implementation based on costs by diagnosis (DRG Diagnosis Related Groups) for hospital health care system”.

REF NO: Project IHIS-IADSA Project/2014/03

4. Limit Fund in Total: 28,544,000 (twenty eight million five hundred and forty-fourth thousand) ALL

without VAT.

5. Financing source: Program: Italian-Albanian Debt for Development Swap Agreement – IADSA

6. Time limit for completion: Deadline project implementation: from the date of contract signing up to the deadline 31.10.2016.

7. Date of tender:

Date: 23.03.2016 at 12ºº hrs, Venue: Ministry of Health, Blv.Bajram Curri nr 1, Tirana

8. Deadline for the submission of documents:

Date: 23.03.2016 at 12ºº hrs Venue: Ministry of Health, Blv.Bajram Curri nr 1 Tiranë

9. Successful Bidder selection criteria:  Lowest price

10. Language of bid or expression of interest:  English

11. Publication Reference:

shendetesia/publikime/farmaceutika/njoftime (Click link to download)

CORRIGENDUM No.1 to the CONTRACT NOTICE (Click to download)

Winner Notification Form (Click to download)


Njoftim Datë 02/02/2016

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS ”FUSHATË KOMUNIKIMI PËR REFORMËN SPITALORE”

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (shqip)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (english)


 Njoftim Datë 03/12/2015

            Njoftim për Provimin e Çertifikimit të Mjekëve

Ditën e hënë, më datë 21 dhjetor 2015, ora 9.00 në Fakultetin e Mjekësisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Mjekët sipas Specialiteteve përkatese.

Pjesëmarrësit në provim duhet:

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:
2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e çertifikimit; DOC111815.pdf (http://www.qkev.gov.al/images/DOC111815.pdf)
3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.


Njoftim Datë 18/11/2015

                             Njoftim i QKEV për Provimin e Çertifikimit të Stomatologëve

Njoftoheni se ditën e enjte më datë 3 dhjetor 2015, ora 9.00 në Fakultetin e Stomatologjisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për stomatologët. Pjesëmarrësit në provim duhet :
1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:
2. Të kene faturën e pagesës për provimin e certifikimit;
3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.


Njoftim Datë 16/11/2015

Vendim i Bordit të Edukimit të Vazhdueshëm (Kliko Këtu)


FONDI I PYETJEVE  PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE DHE AFTËSIVE TË PERSONELIT INFERMIEROR NË KUJDESIN SHËNDETËSOR PARËSOR
1.DEPISTIM, EKZAMINIME LABORATORIKE,  CHECK-UP.docx

2.ETIKA PROFESIONALE DHE KOMUNIKIMI.docx

3.KARAKTERISTIKAT DHE PARIMET E KUJDESIT SHENDETËSOR PARËSOR.docx

4.KËSHILLIMI NË PLANIFIKIMIN FAMILJAR DHE METODAT KONTRACEPTIVE.docx

5.KUJDESEJET SHËNDETËSORE PËR TË RRITURIT DHE TË MOSHUARIT.docx

6.KUJDESI PALIATIV.docx

7.KUJDESI SHËNDETËSOR PËR FËMIJËT.docx

8.KUJDESI SHËNDETËSOR TEK GRATË, GRUAJA SHTATZANË DHE SHËNDETI RIPRODHUES.docx

9.KUJDESJET NË RASTE URGJENCASH.docx

10.KUJDESJET SHËNDETSORE MENDORE.docx

11.MENAXHIMI I DHIMBJES..docx

12.PROMOCIONI DHE EDUKIMI SHËNDETËSOR.docx

13.SËMUNDJET KRONIKE.docx


“Afati i Deklarimit të Çmimit të Barnave“

Njoftim – datë 01.09.2015/ Notification date 01.09.2015

Njoftohen të gjithë Mbajtësit e Autorizimit të Tregtimit të barnave, se në zbatim të Ligjit nr. 105/2014, datë. 31.7.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, si dhe VKM-së nr. 645, datë 1.10.2014, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”, afati i deklarimit të çmimeve CIF për barnat e importit dhe EXW për barnat e fabrikuara në vend për vitin 2016 është deri më 31 tetor 2015.

Deklarimi i çmimeve duhet të bëhet sipas formatit bashkëngjitur këtij njoftimi.

Sipas pikës 4 të VKM-së nr. 645, deklarimi i bërë në kundërshtim me këtë format nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Çmimit të Barnave.

All Marketing Authorization Holders, are advised that pursuant to the Law No. 105/2014, dated on 31.07.2014 , “On medicines and pharmaceutical service” and the Decision of the Council of Ministers No. 645, dated on 10.01.2014 , “On the establishment and functioning of the Commission of Medicine Prices” , the deadline for declaring the CIF prices of imported medicines and EXW of medicines manufactured in the country for the year 2016, expires on 31 October 2015 . The declaration of prices shall be filed according to the format attached to this announcement. According to section 4 of the Decision of the Council of Ministers No. 645, any declaration submitted in violation of the requirements of this format will not be taken into consideration by the Commission of Drug Prices.


Njoftim – datë 01.09.2015

JOB VACANCIES

IADSA 3rd Call

MINISTRY OF HEALTH 
Project Ref. No 2015/6:  The Improvement of Emergency Medical Services in the Coastal Area (IEMSCA)

Background

In the program for the healthcare sector the Albanian Government embraces the challenge to support a new culture of upgrading health service quality, patient satisfaction and to create of a modern, sustainable, decentralized and transparent health care system through efficient and effective health services, among which the Emergency Medical Service. In this respect, the overall objective of the project is to contribute to the efficiency and efficacy preparedness and response capacity of Hospitals Emergency Medical Service (HEMS) as part of the overall reform of the National Emergency Medical Services. In particular IEMSCA aims to improve the service to the coastal communities by improving the capabilities and capacitates of in Hospitals Emergency Medical Services unit in the five public hospitals of Shkodra, Lezha, Durres, Vlora and Saranda and thus it contributes to preserve and improve the health of the related population through the reduction of excess morbidity and mortality.

Project Manager

Job Description

Under the overall responsibility and technical and financial supervision of the Ministry of Health the Project Manager (PM) will head the project in close consultation with stakeholders and partners. The PM will provide required technical and administrative support to coordinate and implement project activities at national level as well as linkages to basin-wide project objectives and activities. He/she will ensure effective management of IEMSCA project and co-funding resources. The PM will report to and be guided and supported by the project Steering Committee (SC), which will provide policy and technical guidance to ensure that the project achieves its goals, as well as cost effectiveness and sustainability.

The primary duties of the Project Manager will include:

 • Supervise and coordinate the planning and implementation of the project activities, providing proposals and liaising with the SC;
 • Establish close collaboration and working arrangements with the experts involved in project activities and the partners to ensure timely conduct of country activities, including contractual arrangements;
 • Liaise with hospital departments, partner organizations, to ensure good coordination and collaboration, including co-funding arrangements;
 • Monitor and supervise the execution of national activities, and other activities in country related to the project.
 • Prepare the terms of reference and identify consultants/operators to undertake assignments in accordance with the approved annual Work Plan, and submit required documentation to the SC for approval;
 • Prepare the required Work Plans for submission to the SC and updates on a quarterly basis with explanations of any changes. The annual plan will comprise reviews of activities undertaken and/or completed over the last year, as well as proposals for project activities to be conducted the following year (scope, specifications and timeframe and expected products;
 • Ensure that equipment, technical assistance and services are provided to beneficiaries efficiently and with timely action;
 • In close collaboration with the Partners, organize training activities at all levels and in accordance with the work plans;

Experience and Qualifications

 • A Bachelor and a Master’s level degree/ or PhD in Project Management; Public Health; Medicine; Economics or related fields.
 • Qualification Required: Not less than 3 years of professional experience at national or international levels;
 • Administrative experience (including target setting and planning, administration, finance and reporting);
 • Experience in the management and coordination of international technical cooperation projects;
 • Proficiency of spoken and written English language;
 • Communication, and IT skills;
 • Ability to work in an international environment.

Duration of Assignment and Expected InputsThe appointment will be up to 2 years

123